Projekty riešené v roku 2023

Smart riešenia a ich vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov v kontexte Agendy 2030

Grantová agentúra: VEGA
Evidenčné číslo projektu: 1/0396/23
Doba riešenia projektu: 2023 - 2025
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Anotácia projektu: Vedecký projekt reaguje na aktuálne trendy spoločenskej potreby a výziev týkajúcich sa sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, a to identifikovaním miery zapojenia týchto jednotiek do konceptu Smart region v nadväznosti na zámery programu Agenda 2030. Pre tieto výzvy a zámery je spoločným menovateľom udržateľný rozvoj, ktorý je hnacou silou sociálno-ekonomickej transformácie regiónov v kontexte regionálnej politiky EÚ. Cieľom projektu je analýza úrovne implementácie konceptu Smart region a jeho dopad na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov a hodnotenie plnenia cieľov Agendy 2030 na regionálnej úrovni. Výskumné aktivity budú smerovať nie len k identifikácii miery zapojenia, ale i k identifikácii bariér a potrieb vzťahujúcich sa na problematiku implementácie a rozvoja smart konceptu a programu udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch EÚ. Východisko budú tvoriť sekundárne dáta získané z dostupných národných a európskych databáz a údaje získané na základe vlastného empirického výskumu. 

Multiplikačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR

Grantová agentúra: VEGA
Evidenčné číslo projektu: 1/0357/21
Doba riešenia projektu: 2021 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Masárová, PhD.

Anotácia projektu: Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky je úzko spojené z kvalitou ľudského kapitálu, s jeho schopnosťou využívať nové technológie a implementovať nové poznatky a inovácie do praxe, čo si vyžaduje od pracovníkov komplexnejšie vzdelanie a najmä neustály rozvoj celkového ľudského potenciálu. Vedomostí jednotlivca a jeho schopnosť transformovať získané poznatky do inovácií sú rozhodujúcim zdrojom efektívnosti a produktivity. Preto vyspelé spoločnosti kladú vysoký akcent na rozvoj ľudského kapitálu, ktorý sa v podmienkach klesajúcich výnosov z fyzického kapitálu stáva hlavným zdrojom ekonomického rastu založeného na synergii inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Úlohou projektu je na základe analýzy vývoja kvality ľudského kapitálu, zmien vo výkonnosti ekonomiky a inovačnej výkonnosti identifikovať rozhodujúce účinky a multiplikačný efekt kvality ľudského kapitálu na výkonnosť ekonomiky a jej konkurencieschopnosť, s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19.

Ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení v SR

Grantová agentúra: VEGA
Evidenčné číslo projektu: 1/0691/22
Doba riešenia projektu: 2022 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Anotácia projektu: V podmienkach zvyšovania strednej dĺžky života obyvateľstva, rozširovania rozsahu zdravotnej starostlivosti a voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ dochádza k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce v odvetví zdravotníctva. Súčasťou predloženej výskumnej úlohy je skúmať ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v odbore medicína a ošetrovateľstvo za prácou do zahraničia v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení kvalifikovanou pracovnou silou. Výsledkom bude určenie a hodnotenie ekonomických vplyvov skúmaného javu na efektivitu vynakladania verejných výdavkov na vzdelávanie, podporu programov za účelom stabilizovania tejto pracovnej sily na trhu práce SR, podporu programov zameraných na návratovú migráciu a iné. Identifikácia závislosti pracovnej sily na dostupnosti či kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti umožní poukázať na stratené produktívne roky (pridanú hodnotu) v dôsledku odvrátiteľných úmrtí a nízky počet rokov prežitých v zdraví u občanov SR.

Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja

Grantová agentúra: VEGA
Evidenčné číslo projektu: 1/0364/22
Doba riešenia projektu: 2022 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Anotácia projektu: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie inovačných aktivít malých a stredných podnikov (MSP) v kontexte trvalej environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov a prístupov MSP ku trvalej udržateľnosti. Predovšetkým či a do akej miery postupy trvalo udržateľného rozvoja vedú k získaniu konkurenčnej výhody. Súčasné údaje o tom ako MSP implementujú svoje obchodné modely do budovania trvalej udržateľnosti absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní inovačného potenciálu MSP ako nástroja determinujúceho trvalú udržateľnosť. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na kvantifikáciu determinantov udržateľného rastu MSP v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia

Grantová agentúra: VEGA
Evidenčné číslo projektu: 1/0718/22
Doba riešenia projektu: 2022 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Anotácia projektu: Hlavným vedeckým cieľom projektu je zhodnotiť vplyv celosvetovej pandémie v súvislosti so šírením infekčného ochorenia COVID 19, na úroveň rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch. Predmetom skúmania budú malé a stredné podniky pôsobiace v Slovenskej republike. Úlohy potrebné pre dosiahnutie vedeckého cieľa:

 1. Zhodnotiť súčasný stav riešenej problematiky na základe literárnej rešerše domácej a zahraničnej literatúry.
 2. Analyzovať opatrenia a ekonomické balíčky použité v Slovenskej republike v čase pandémie COVID-19 so zameraním sa na malé a stredné podniky.
 3. Zistiť a zhodnotiť, ako pandémia ovplyvnila možnosti rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike.
 4. Zistiť ako reagovali zamestnanci v malých a stredných podnikoch na riadenie výkonnosti, školenia a rozvoj zamestnancov a spôsoby odmeňovania v čase pandémie.
 5. Zistiť aké praktiky v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov sú účinné pri podpore zamestnancov pri práci vo virtuálnom prostredí a udržiavaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
 6. Zistiť, ktoré postupy v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov v čase pandémie pozitívne ovplyvnili výkonnosť, konkurencieschopnosť a inovácie v malých a stredných podnikoch.

Nastavenie procesov personálneho riadenia v nemocniciach a jeho vplyv na migráciu lekárov a sestier za prácou do zahraničia

Grantová agentúra: APVV
Evidenčné číslo projektu: 1/0357/21
Doba riešenia projektu: 2020 - 2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Anotácia projektu: Predkladaný projekt sústredí svoju pozornosť na analýzu, skúmanie a hodnotenie nastavenia procesov personálneho riadenia v štátnych a súkromných nemocniciach na Slovensku a hľadaním tých jeho prvkov, ktoré sa stávajú push faktormi emigrácie lekárov a sestier. Prebiehajúce procesy integrácie a formovanie európskeho trhu práce pracovnú migráciu ešte viac posilňujú. Konkurenčný boj o kvalifikovanú pracovnú silu v systémoch zdravotníctva neustále silnie, čo podnecuje migračné pohyby kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov za prácou do zahraničia. To negatívne pôsobí na stav a udržateľnosť personálneho zabezpečenia systému zdravotníctva potrebnou pracovnou silou. Nie je teda možné naplniť hlavný cieľ personálneho riadenia - zabezpečiť zdravotnícke zariadenia pracovnou silou s potrebnou kvalifikáciou v správnom čase a na správnom mieste. Ďalšou nemenej dôležitou výskumnou otázkou je, či emigrácia lekárov a sestier je skutočne až takým negatívnym javom ako sa na prvý pohľad zdá. Rozvoj kompetencií, permanentné vzdelávanie a získanie know-how je pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov rozhodujúce. Preto je dôležité správne nastavenie podmienok a pravidiel návratovej migrácie. Projekt posúva poznanie dôsledkov v danej oblasti prostredníctvom implementácie metód vyššej štatistiky (regresná, korelačná analýza), ale aj nových modelov flow-funds, metódy sieťovej analýzy, empirická analýza na základe VAR modelu. Ďalším signifikantným prínosom je vypracovanie empirickej analýzy ekonomického poradia determinantov úniku zdravotníckych pracovníkov zo SR do krajín EÚ pomocou metód maximálnej vierohodnosti. V projekte sa určí a bude testovať účinnosť nástrojov k riadeniu migračných tokov lekárov a sestier zo Slovenska na základe dát získaných v terénnom výskume, prostredníctvom pozorovania a dotazníka vlastnej konštrukcie.

Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů

Grantová agentúra: INTERREG V-A SK-CZ
Evidenčné číslo projektu: NFP304010AZS2
Doba riešenia projektu: 2021 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.

Anotácia projektu: Cieľom projektu bude vytvorenie spoločného vzdelávacieho výstupu s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií požadovaných trhom, aby sa dosiahla pozitívna zmena v uplatniteľnosti cieľovej skupiny na trhu. Cieľovou skupinou projektu budú nielen študenti magisterského štúdia ekonomických odborov, ale aj ich pedagógovia a vybraní zamestnávatelia a ich zamestnanci v dotknutých regiónoch, ktorí sa budú môcť zúčastniť na vzdelávacej oblasti formou spoločných workshopov.Celkovo projekt posilní inštitucionálnu spoluprácu medzi partnermi a najmä zvýši relevantnosť terciárneho vzdelávania pre potreby zamestnávateľov v dotknutých regiónoch. Dôležitým aspektom žiadosti o program je skutočnosť, že oba pohraničné regióny sú navzájom prepojené nielen kvôli historickým a kultúrnym tradíciám, ale je potrebné pokračovať aj v spolupráci na vzdelávacej, hospodárskej a sociálnej úrovni.

Cooperation in promoting a cultural and heritage tourism destinations in Ukraine and V4 countries

Grantová agentúra: V4 fond
Evidenčné číslo projektu: 22130195
Doba riešenia projektu: 2022-2023
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Krajčo, PhD.

Anotácia projektu: Cieľom projektu je výskum a propagácia historického a kultúrneho dedičstva v destináciách krajín V4 a Ukrajiny a jeho začlenenie do turistickej ponuky regiónov. Realizácia projektu prispeje k upriameniu pozornosti verejnosti na problematiku ochrany historického a kultúrneho dedičstva, umožní systémový charakter práce v kultúrnej a turistickej oblasti ako aj prehĺbi konštruktívnu a obojstranne prospešnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania a vedy. 

Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia - AdultLearningROSK

Grantová agentúra: European Social Fund Plus
Evidenčné číslo projektu: SOCPL 101051925/2021
Doba riešenia projektu: 2022 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Anotácia projektu: Projekt, ktorého cieľom je vybaviť sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska nástrojmi na ďalšie riešenie meniaceho sa dopytu po zručnostiach vyvolaného transformáciou a digitalizáciou práce, nástrojmi na ďalšie zlepšenie účasti na vzdelávaní dospelých, získavanie zručností a budovanie kapacít sociálnych partnerov v súlade s EÚ, prispieva k podpore sociálneho dialógu na medziodvetvovej úrovni a rozvíja európsky sociálny dialóg.Hoci je celková téma celoživotného vzdelávania veľmi komplexná, cieľom projektu je zamerať sa na tri perspektívy ako hlavné stavebné kamene pre ďalší rozvoj na národnej úrovni:

 • pochopiť súčasné prekážky a podnety zamestnancov v súvislosti s celoživotným vzdelávaním, aby bolo možné ďalej rozvíjať riešenia zamerané na človeka,
 • zmapovať súčasný národný rámec celoživotného vzdelávania riadený zamestnávateľmi v RO a SK
 • certifikácia, akreditácia, profesijné normy atď. s cieľom identifikovať body zlomu, v ktorých by sociálni partneri mohli priniesť svoj vlastný významný príspevok,
 • učiť sa od krajín EÚ, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v oblasti účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní,
 • iniciovať národný medzisektorový sociálny dialóg na základe zistení z uvedených bodov s cieľom poskytnúť spoločné riešenia,
 • vytvoriť experimentálne medzisektorové učebné plány pre vysokoškolské odborné štúdium v oblasti digitálnych technológií a technologickej oblasti s cieľom poskytnúť viac príležitostí na získanie mikrokreditov.

Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030

Grantová agentúra: APVV
Evidenčné číslo projektu: APVV-22-0524
Doba riešenia projektu: 2023 - 2026
Zodpovedný riešiteľ za FSEV: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – FSEV ako spoluriešiteľ

Anotácia projektu: V súčasnej dobe prechádza Slovenská republika procesom novelizácií zákonov a vyhlášok, ktorých cieľom, alebo súčasťou je bezbariérovosť, mobilita a prístupnosť budov a verejných priestranstiev. Tieto procesy sa dotýkajú všetkých rezortov a centrálnych orgánov štátnej správy, nakoľko ide o proces nastavenia legislatívy, nástrojov a financovania, systémov monitoringu a kontroly. Zosúladenie materiálov národného, rezortného aj nadnárodného dopadu je nevyhnutné a práve súčasná doba je aktuálna pre nastavenie tak dôležitej oblasti verejného záujmu, akou je železničná doprava. A toto je predpokladom pre nastavenie systému železničnej dopravy nielen pre krátkodobý horizont, ale najmenej pre strednodobé ciele a stratégiu s výhľadom do roku 2050. Všetky tieto procesy a postupy sú v súlade s materiálmi Vlády SR a opatreniami EÚ. Keďže Slovensko je súčasťou medzinárodnej železničnej siete, nastavenia, zosúladenia, príprava a prijatie zosúladených predpisov, zákonov a ďalších opatrení má priamy dopad na medzinárodnú železničnú osobnú dopravu. Základným cieľom projektu je vytvorenie systému pre bezpečnú a udržateľnú dopravu pre každého cestujúceho s dôrazom na prepravu cestujúcich s obmedzenou mobilitou a s obmedzeným prístupom k informáciám. Železničná doprava je oblasťou, ktorá prepraví za rok mnohonásobne vyšší počet cestujúcich, než je obyvateľov Slovenska. Cieľovou skupinou sú cestujúci s obmedzenou mobilitou a s obmedzeným prístupom k informáciám (1,2 miliónov obyvateľov v SR). Postupy, ktoré volíme pre dosiahnutie cieľov, výstupov a nastavenie projektu vychádzajú zo základných faktorov železničných spoločností, ktorých činnosť ovplyvňuje nielen infraštruktúru, ale aj prevádzku osobnej dopravy. Nastavenie projektu bude vychádzať zo súčasného aktuálneho prostredia zmien v oblasti bezbariérovosti, nakoľko SR prechádza zásadnými zmenami v tejto oblasti verejného záujmu.