Projekty ukončené v roku 2014

Sociálne služby bez hraníc

Druh projektu:  Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Doba riešenia projektu: 1. 11. 2013 - 30. 4. 2014
Zodpovedný riešiteľ projektu:  Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Miroslav Fašanok, PhD., Ing. Elza Kočíková, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., PhDr. Jana Španková, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Na stiahnutie: Analytická štúdia (PDF súbor)

„Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“

Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR
Doba riešenia: 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

„Aktuálne trendy v oblasti podnikateľských rizík malých a stredných firiem vo vybraných krajoch ČR a SR“

Druh projektu: Medzinárodný vedecký projekt ktorého odborným garantom je Univerzita Tomáše Bati v Zlíne a spoluriešiteľskými inštitúciami Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Žilinská univerzita v Žiline a Paneurópska vysoká škola Bratislava.
Doba riešenia: 2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Riešiteľský kolektív: MBA. Peter Hošták, PhD. PhD.,  Ing. Zuzana Križanová

„Klastrová politika v Slovenskej republike.“
Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Veronika Soósová, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. Boris Janský

„Vplyv obchodnej a priemyselnej politiky EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Karol Krajčo, MBA. Peter Hošták, PhD.

„Prístupy k meraniu úrovne ľudského kapitálu vo vzťahu k vybraným sociálnoekonomickým javom.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Štefančíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: PhDr. Erika Hančovská, PhD. Ing. Martin Lukáč, PhD. Ing. Helena Kajanová, PhD., Ing. M. Sedláček