Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Základné informácie o fakulte

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) patrí medzi zakladajúce a  najväčšie fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov vznikla v 1997 roku rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky. Rozhodnutie zriadiť novú fakultu orientovanú na sociálne a ekonomické aspekty hospodárskeho a spoločenského rozvoja súvisielo s potrebami rozvoja Trenčianskeho regiónu  a bolo v súlade so svetovými trendmi vo vývoji sociálnych a ekonomických vied na prelome tisícročia. Vznikla tak fakulta, ktorá zaviedla do univerzitného vzdelávania v podmienkach Slovenska dovtedy neexistujúci aj vo viacerých vyspelých krajinách ale svetovým hospodárskym a spoločenským vývojom inšpirovaný nový vysokoškolský odbor „Ľudské zdroje a personálny manažment“, ktorý je zameraný na zákonitosti reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov pre potreby znalostnej ekonomiky a riadenie personálnych a sociálnych aspektov práce ľudí v organizáciách.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov pripravuje odborníkov v oblasti personálneho manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky a manažmentu verejnej správy v akreditovaných študijných odboroch prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium na fakulte v pomenovaných odboroch sa uskutočňuje na základe prepojenosti disciplín tzv. všeobecného ekonomického a manažérskeho zamerania a širokého spektru vedomostí z oblasti sociológii, psychológii a sociálnej politiky. Dôležitosť prípravy pracovníkov so širokým odborným prehľadom tak v ekonómii a manažmente, ako aj v oblasti sociálnych a psychologických podmienok reprodukcie a formovania ľudských zdrojov,  ich hodnôt a preferencií a zákonitostí správania ľudí v organizáciách je diktovaná trendmi súčasného spoločenského pokroku a potrebami rozvoja znalostnej ekonomiky ako nového zdroja tvorby spoločenského bohatstva.


Poslaním Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície vo výrobných, poradenských, vzdelávacích, neziskových, štátnych organizáciách a v organizáciách verejnej správy a samosprávy. Pedagógovia a výskumníci FSEV pre tieto účely využívajú cenné skúsenosti z vlastného štúdia a praxe v zahraničí,  z výskumných pobytov na zahraničných vysokých školách a univerzitách, z účasti a vedenia medzinárodných vedeckých projektov. Zároveň celý rad hosťujúcich profesorov a lektorov zo zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií obohacuje vzdelávací proces a prispieva k vytváraniu atmosféry vzájomného porozumenia v rámci európskeho a svetového spoločenstva.


V súlade s Bolonskou deklaráciou Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov rozvíja štúdium v rámci kreditového systému a podporuje programy medzinárodnej mobility študentov a učiteľov. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje povinnú výučbu anglického a ďalšieho druhého svetového jazyka. Fakulta buduje a rozvíja vzťahy  s domácimi a zahraničnými vysokými školami a univerzitami. V rámci programu ERASMUS a plnenia spoločných vedecko-výskumných projektov pedagógovia a študenti fakulty pravidelne realizujú študijné a výskumné pobytu na nasledujúci univerzitách a vysokých školách: Università di Bologna v Taliansku, Université de Picardie Jules Verne vo Francúzsku, Université de Savoie vo Francúzsku, Universidad de Alicante v Španielsku, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir v Španielsku, Universitat Politècnica de València v Španielsku, Westsächsische Hochschule Zwickau v Nemecku, Technische Hochschule Deggendorf v Nemecku, Šiaulių universitetas v Litve, Vilniaus Kolegija v Litve, Instituto Politécnico de Bragança v Portugalsku,  Iževská štátna technická univerzita v Ruskej federácii,  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v Českej republike, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha v Českej republike.


V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v akreditovaných študijných odboroch ako integrálna súčasť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31