Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o študenta a budovanie jeho kariéry. Obsahom poradenstva je pomáhať študentom pri rozhodovaní o výbere študijného programu v súlade s jeho záujmami, podpora a rozvoj  zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry, poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania a  adaptácie v zamestnaní. Cieľom profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov fakulty v odbore.

Kariérne poradenstvo na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov zahŕňa komplex služieb pre študentov a poskytuje tri úrovne poradenskej intervencie:

Kariérne poradenstvo pre jednotlivé sekcie garantujú:

Individuálne kariérne poradenstvo:
PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Email: eva.zivcicova@tnuni.sk, Tel.: 032/7400 480

Služby profesionálnej orientácie:
doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Email: magdalena.tupa@tnuni.sk, Tel.: 032/7400 440

 

Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na podporu  osobnostného rozvoja a udržanie psychického zdravia. Poskytovanie psychologického poradenstva pre študentstvo FSEV sa môže týkať týchto situácií:

  • študijné problémy: nezvládanie techniky štúdia, strach zo zlyhania, skúškové úzkosti, úzkosti z vystupovania, demotivácia, vyčerpanosť, potreba zvyšovať efektivitu procesu učenia sa,
  • vzťahové problémy: absencia priateľských vzťahov, osamelosť,  komunikačné problémy, problémy so spolubývajúcimi,
  • osobnostné problémy: nespokojnosť so sebou, lepšie sebapoznanie, hľadanie pozitívneho vzťahu k sebe samému a vlastnej hodnoty, 
  • problémy zvládania náročných životných situácií

Psychologické poradenstvo je  proces, v ktorom sa psychológ stretáva s klientom, aby spoločne preskúmali ťažkosti  a hľadali možnosti zlepšenia.  Nevyhnutným predpokladom úspešnej poradenskej práce je  aktívna spolupráca klienta. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi klientom a psychológom vytvára, sa vyznačuje vysokým stupňom dôvery a  zárukou diskrétnosti.

Psychologické poradenstvo pre študentov sa realizuje na základe osobného dohovoru:

Psychologické poradenstvo poskytuje:
PhDr. Eva Živčicová, PhD
Email: eva.zivcicova@tnuni.sk