Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Zameranie fakulty determinuje materiálno-technické zabezpečenie uskutočňovaných študijných programov. Základným pilierom materiálno-technického zabezpečenia Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, na ktorej je uskutočňovaný  študijný program, je samostatná fakultná budova, ktorá disponuje prednáškovými miestnosťami, seminárnymi učebňami, počítačovými laboratóriami, videokonferenčnými miestnosťami, ako aj oddychovým priestorom pre študentov.  Všetky učebne sú vybavené zobrazovacou technikou (dataprojektor, plátno, notebook s internetom + ozvučenie) a keramickými popisnými bezprašnými tabuľami.

V priestoroch fakulty je situovaná vlastná fakultná knižnica, ktorá ponúka študentom literatúru súvisiacu so študijným programom. V súčasnosti je v knižničnom fonde viac ako 4500 knižničných jednotiek.

Rýchlosť internetového pripojenia hlavného uzla fakultných budovy dosahuje 10Gbit/s a všetky fakultné PC sú pripojené na sieť s rýchlosťou 1Gbit/s. Počítačové učebne, ako aj kancelárie sú pripojené na internet cez sieť SANET. Budova je pokrytá WiFi signálom profesionálnymi zariadeniami CISCO a HP pre sprístupnenie internetu študentom s možnosťou využitia služby "Education roaming" (eduroam). Komunikácia na fakulte/univerzite je zabezpečená IP telefónmi CISCO. Z dôvodu skvalitnenia výučby a komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami TnUAD, boli vybudované na fakulte 2 videokonferenčné miestnosti.

V rámci komplexnej revitalizácie fakultnej budovy boli zrekonštruované nové moderné prednáškové a seminárne miestnosti, ako aj počítačové laboratóriá s kompletnou podporou IKT.

MIESTNOSTI

Prednáškové a seminárne miestnosti:

 • fakulta má svoju samostatnú prednáškovú aulu s počtom 204 miest (súčasťou sú tlmočnícke kabíny),
 • prednášková miestnosť s kapacitou pre 68 študentov,
 • vo fakultnej budove sa nachádza 9 seminárnych miestností.


Počítačové laboratória:

 • Študovňa / prednášková miestnosť s kapacitou pre cca 40 študentov s PC stanicami pre 32 študentov, ktorá je funkčne prepojená s fakultnou knižnicou (C01),
 • laboratórium personálnych informačných systémov s kapacitou 20+1. Je vybavené 21 modernými PC, personálno-informačným systémom Human od spoločnosti Hour s r.o. Žilina so všetkými dostupnými modulmi a vytvorenými databázami cvičných firiem, (C03),
 • laboratórium Geografických informačných systémov (GIS) s kapacitou pre 10+1. Je vybavené 11 výkonnými grafickými stanicami s 24“ LCD monitormi a kompletnou spojitou vektorovou mapou SR v mierke 1:50 vo všetkých vrstvách (C08),
 • laboratórium WEB 2 internetových aplikácií s kapacitou 20 študentov (C06),
 • Tréningové centrum personálnych činností s kapacitou 10 študentov. Je vybavené personálno- informačným systémom Human od spoločnosti Hour, s.r.o. (CS 301),
 • 2 videokonferenčné miestnosti,
 • 2 jazykové laboratória založené na modernej výpočtovej a prezentačnej technike, každá s kapacitou 20 študentov (CS 302, CS 303).

VYBAVENIE

Základné vybavenie:

 • Základné softwarové vybavenie fakulty je zabezpečované produktmi od spoločnosti Microsoft. Softvér na výučbu je zabezpečovaný podľa oprávnených požiadaviek vyučujúcich. 
 • Okrem špecifických softvérov využívaných v jazykových a v počítačových laboratóriách využíva fakulta k výučbe nasledovné softvéry: MS Office, MS Visio, Statistica, Kros Alpha, Kros Omega, Kros Olymp, Human.
 • Počítačové stanice fakulty sú chránene systémom ESET NOD 32.

Jazykové učebne:

Jazykové učebne sú doplnené kompletným softvérovým vybavením: Jazykové sieťové slovníky Lingea a prekladače, veľký slovník španielsko-slovenský, veľký slovník rusko-slovenský, ekonomický slovník francúzsko-slovenský, veľký slovník francúzsko-slovenský, právnický slovník, nemecko-český slovník, technický slovník nemecko-český, lekársky slovník nemecko-slovenský, ekonomický slovník nemecko-slovenský, Lexicon Platinum nemecko-slovenský, ekonomický slovník anglicko-slovenský, lekársky slovník anglicko-slovenský, technický slovník anglicko-český, právnický slovník anglicko-český, Dictionary of Business, Dictionary of  Law, Dictionary of Medicine, Collins Cobuild, Lexicon Platinum anglicko-slovenský. A výučbovým softvérom pre španielsky, ruský, nemecký a anglický jazyk: Eurotalk - Talk more, Eurotalk - Talk to talk, Eurotalk - World talk, Eurotalk - Talk to business, Eurotalk - Movie talk, Eurotalk - Language lab network software a Language Teacher (SP, IT, GB, RU, FR, DE)K dispozícií pre študentov sú aj printové slovníky: Anglický veľký slovník, Anglický hovorník ekonomický, Nemecký veľký slovník,  Nemecký hovorník ekonomický, Francúzsky veľký slovník, Francúzsky hovorník, Španielsky veľký slovník, Španielsky hovorník, Ruský veľký slovník, Ruský hovorník.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Študijná literatúra je zabezpečovaná prostredníctvom univerzitnej knižnice a fakultnej knižnice FSEV. Študenti majú k dispozícií literatúru v knižničnom fonde univerzitnej a fakultnej knižnice. Akvizícia knižničného fondu prebieha pravidelne každoročne za úzkej spolupráce knižničných a pedagogických pracovníkov a požiadaviek študentov. Univerzitná knižnica archivuje a poskytuje aj publikačnú činnosť vedeckých a pedagogických pracovníkov fakulty FSEV. Študenti využívajú responzívny on-line katalóg s vybudovanou klientskou časťou a formulármi pre objednávanie MVS a rešerší. Bližšie informácie dostupné na stránke fakultnej knižnice.

Študenti majú zabezpečené elektronické informačné zdroje, ku ktorým ma TnUAD prístup. O prístupe k EIZ ich informuje webová stránka univerzitnej knižnice. K niektorým databázam majú študenti prístup i prostredníctvom e-learningu. Univerzitná knižnica usporadúva semináre, prednášky a stretnutia informačného a vzdelávacieho charakteru pre študentov. Pravidelne prebieha informačná výchova pre študentov, kde sa študenti dozvedia o službách knižnice, ako vyhľadávať potrebnú literatúru a aké informačné pramene sú im k dispozícii. Univerzitná knižnica podporuje individuálny prístup k študentom, poskytuje individuálne konzultácie pri získavaní informačných prameňov napr. z databáz, prostredníctvom MVS, e-bookov a pod. Bližšie informácie dostupné na stránke univerzitnej knižnice.

PARTNERI VYSOKEJ ŠKOLY PRI ZABEZPEČOVANÍ VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ

 • Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín – zabezpečujú prax pre študentov v rámci predmetu odborná prax
 • Mestský úrad Nemšová – zabezpečujú prax pre študentov v rámci predmetu odborná prax

MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO, ŠPORTOVÉHO, KULTÚRNEHO, DUCHOVNÉHO A SPOLOČENSKÉHO VYŽITIA

Ubytovanie:

Fakulta v spolupráci s univerzitou  poskytuje ubytovanie pre študentov vo vlastnom zrekonštruovanom Študentskom domove Záblatie  a v 2 zmluvných ubytovacích zariadeniach: 

 • Školský internát pri Strednej športovej škole v Trenčíne
 • Ubytovňa JANKA

Detský kútik pri Trenčianskej univerzite:
Univerzitný detský kútik poskytuje krátkodobú starostlivosť (do 4 hodín) pre deti zamestnancov a študentov TnUAD s rodičovskými povinnosťami (deti od 3 do 12 rokov) a umožní im tak zosúladenie rodinného, pracovného a študentského života. V prípade voľných kapacít môže ponúknuť flexibilnú starostlivosť aj pre ostatných rodičov. Interným cieľom, ktorý si stanovila Trenčianska univerzita, je rozšírenie sociálnych služieb pre zamestnancov a študentov, ktorí sa prostredníctvom zabezpečenia flexibilnej starostlivosti o svoje deti môžu efektívnejšie zapojiť do pracovného a vzdelávacieho procesu, zúčastňovať sa prednášok, cvičení a skúšok. Uvedeným spôsobom  univerzita podporuje poskytovanie vzdelávania pre skupinu študentov s rodičovskými povinnosťami. Univerzitný detský kútik má kapacitu do 21 detí, vie poskytnúť priestor aj pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Študentské centrum a Rádio TrenchTown:
Rekonštrukciou priestorov vznikol na našej univerzite prvý unikátny otvorený priestor pre študentov o rozlohe približne 85 m2 členený na pracovnú a oddychovú časť, ktorý je doplnený o samostatnú presklenú zasadačku. Hlavnou myšlienkou Študentského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je vytvorenie spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov orientované na študentské mobility, vytvorenie neformálneho prednáškového priestoru pre zaujímavých motivačných rečníkov, úspešných absolventov, mladých podnikateľov a v neposlednom rade vytvorenie priestoru pre študentské firmy a start-up spoločnosti. Študentské centrum ponúka vo forme coworkingu priestor malým inovačným firmám z Trenčína, ktoré môžu spolupracovať s našimi študentami. Vybudovaný kreatívny priestor podporuje aktívnych študentov univerzity v ich osobnostnom rozvoji, aj v úspešnom uplatnení v profesijnej praxi. Študentské centrum je vybavené funkčným nábytkom, základnou prezentačnou technikou, tlačiarňou s kopírkou a rýchlym wi-fi pripojením.

Súčasťou Študentského centra je technická miestnosť a štúdio študentského rádia. Študentské Rádio TrenchTown je internetové študentské rádio Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorého tím tvoria aktívni študenti univerzity, ktorí si svojou činnosťou v rádiu rozvíjajú osobnostné i profesionálne predpoklady rastu a zabezpečujú prípravu a moderovanie relácií, technickú stránku samotného vysielania a hudobnú dramaturgiu. Študentské rádio pôsobí na akademickej pôde univerzity ako nezávislé médium, ktoré prispieva k informačno-vzdelávacej funkcii, a to hlavne pre študentov a zamestnancov počas zimného a letného semestra v akademickom roku. Koncept študentského rádia je začlenený do Študentského centra TnUAD ako samostatná technická miestnosť a štúdio, ktoré zdieľa spoločné priestory presklenej zasadačky. Okrem populárnej hudby ponúka študentské rádio svojim poslucháčom aj pravidelné relácie produkované študentami. Relácie sa zameriavajú predovšetkým na aktuality zo života univerzity, novinky z oblastí štúdia, ekonomiky, politiky, zdravotníctva, techniky a iné aktuálne témy z domova i zo sveta.


Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha:
Astronomická pozorovateľňa prof. Alojza Cvacha je účelovým zariadením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom je popularizácia prírodných,  technických a humanitných vied. Popri hvezdárni pôsobí aj astronomický krúžok. Hvezdáreň ponúka študentom možnosť pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na témy z rôznych  oblastí vedy a techniky, cestovateľské prednášky, klubovú činnosť a pod. Pozorovateľňa, v spolupráci s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v Trenčíne, poriada rozličné aktivity, ako napríklad :

 • vedecko-popularizačnú konferenciu „Dni Maximiliána Hella“
 • jarnú školu časticovej fyziky pre stredoškolákov „Masterclasses“
 • „Hvezdáreň na cestách“
 • „Slnko v lete“
 • „Hudobná hvezdáreň“

Univerzitné pastoračné centrum sv. Andreja Svorada Benedikta:
Študenti fakulty môžu využiť služby Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada Benedikta pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré je zriadené pri našej univerzite  od roku 2009 a je súčasťou celoslovenskej siete U-Pe-Ce-čiek pri všetkých slovenských univerzitách.  UPC vytvára priestor a poskytuje možnosti osobnostného rozvoja a stretania sa nielen pre študentov a zamestnancov TnUAD, ale i pre verejnosť. Okrem voľnočasových aktivít (knižnica, stolný futbal, audiosystém, zóna ticha s duchovnou a spoločenskou literatúrou) môžu študenti využiť aj psychologické, pastorálne, duchovné poradenstvo.


Športoviská:
Na univerzite sú k dispozícii dve zmodernizované telocvične s možnosťou hrať basketbal, florbal, futsal, volejbal, stolný tenis, bedminton. Súčasťou telocvične na Študentskej ulici je fitnescentrum. 


Oddychové zóny pre študentov:
Zelené oddychové zóny sú bežnou súčasťou moderných univerzít, ktoré zvyšujú štandard študijného zázemia študentov.  Z tohto dôvodu bola v  areáli fakulty v roku 2020 vybudovaná a otvorená zelená oddychová zóna pre študentov a zamestnancov, ktorá poskytuje priestor na relax študentov mimo výučbového procesu.

Okrem zelenej oddychovej zóny majú študenti fakulty k dispozícii tzv. „Študentskú obývačku“, ktorú môžu využiť nielen na oddych, ale aj na rôzne neformálne spôsoby štúdia, vzdelávania a komunikácie s využitím audio-vizuálnej techniky.

MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE POTRIEB PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  poskytuje štúdium študentom so špecifickými potrebami formou podporných služieb v súlade s ustanovením §100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Organizačnou smernicou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na TnUAD v Trenčíne. Univerzita má poradenské centrum, v ktorom získajú uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami informácie o špecifikách študijných odborov a možnostiach štúdia vzhľadom ku svojim potrebám. Hlavnou úlohou poradenského centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je poskytovať v čo najväčšej možnej miere rovnaké možnosti štúdia všetkým študentom. Študenti so špecifickými potrebami majú na fakulte zriadenú špeciálnu oddychovú miestnosť s lôžkom a základnými hygienickými potrebami. Pre študentov so zníženou mobilitou je zabezpečený bezbariérový presun po fakultnej budove schodiskovou plošinou a schodolezom.