Generalista ľudských zdrojov

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Generalista ľudských zdrojov (č. 1638/2020/124/1)
Hlavný lektor: Ing. Denisa Mindárová - Global HR Projects & Analytics Expert · Freudenberg Filtration Technologies
Garant: doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Lektor: Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Názvy modulov:

1. Nábor a výber zamestnancov
2. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
3. Radenie výkonu a odmeňovanie zamestnancov
4. Angažovanosť zamestnancov a zamestnanecké vzťahy

Mapovanie HRIS Human pre účely implementácie v tréningovom podniku

Všeobecná charakteristika modulov

Prostredníctvom nasimulovaného výrobného podniku sme vytvorili pre účastníkov vzdelávania tréningové prostredie, v ktorom získajú možnosť riešiť rôzne zadania a situácie, a tak nadobudnúť reálne praktické zručnosti najmä pri návrhu personálnych procesov, vedení rozhovorov ako aj prezentovaní dôležitých informácií. Na získanie a upevnenie vedomostí a zručností využívame interaktívne metódy vzdelávania, pričom účastníci sú aktívne zapájaní do návrhov a tvorby podnikových riešení. Našim cieľom je prostredníctvom vybraných metód rozvíjať nielen kognitívne schopnosti, ale taktiež sa orientovať na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, ako aj na oblasť postojov a presvedčení. Ako dôležitý tréningový nástroj využívame personálny informačný systém, v ktorom sa účastníci vzdelávania učia nielen vkladať dáta spojené s jednotlivými personálnymi procesmi, ale aj používať rôzne dátové zostavy, ktoré vstupujú do ďalšieho rozhodovacieho procesu a plánovania personálnych činností.

Zavŕšením úspešného absolvovania každého modulu je vykonanie ústnej skúšky, ktorá preverí získané znalosti a zručnosti účastníkov.


Vyberte si modul