Edičná komisia

Zloženie edičnej komisie FSEV TnUAD

Predseda: prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Členovia:

  • Ing. Eva Ivanová, CSc.
  • Ing. Tatiana Masárová, PhD.
  • Ing. Boris Janský
  • Ing. Jana Masárová, PhD.

Činnosť edičnej komisia FSEV TnUAD

Edičná komisia FSEV je poradným orgánom dekana FSEV.

Edičná komisia FSEV najmä:

  • posudzuje potrebu a opodstatnenosť vydania publikácií, 
  • zostavuje návrh Plánu edičnej činnosti FSEV na príslušný kalendárny rok a vyhodnocuje jeho plnenie,
  • spracúva Správu za edičnú činnosť FSEV,
  • vedie dokumentáciu edičnej činnosti FSEV.