Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, vedúci katedier a predseda akademického senátu fakulty, tajomník fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizvať ďalších zamestnancov a študentov v súlade s čl. 11, Štatútu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne.

Členovia kolégia dekana

Dekan:
Ing. Eva Ivanová, CSc.

Prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy:
prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Prodekan pre pedagogiku - I. stupeň VŠ štúdia:
Ing. Eva Koišová, PhD., MBA

Prodekan pre pedagogiku - II. a III. stupeň VŠ štúdia:
Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Vedúca Katedry manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov:
doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Vedúca Katedry ekonómie a ekonomiky:
Ing. Jana Masárová, PhD.

Vedúca Katedry sociálnych a humanitných vied:
PhDr. Eva Živčicová, PhD.

Vedúca Katedry verejnej správy a regionálnej ekonomiky:
Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA

Tajomník FSEV:
Ing. Boris Janský