Študentská vedecko-odborná činnosť 2023/2024

ŠVOČ

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov každoročne organizuje študentskú vedecko-odbornú činnosť (ŠVOČ) s cieľom podpory vedeckej a odbornej aktivity študentov. Súťaže ŠVOČ sa môžu zúčastniť denní i externí študenti, ktorí majú záujem rozvíjať svoju tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. Fakulta prostredníctvom ŠVOČ podporuje študentov ako potenciálnych vedeckých pracovníkov, ktorým umožňuje získať praktické skúsenosti a naučí ich prezentovať výsledky vlastnej práce. Práce študentov prezentované na ŠVOČ môžu byť základom pri písaní záverečných prác, resp. pre ich ďalšie vedecké bádanie.

Rozsah práce je určený na 20-25 strán, pričom pri písaní sa treba riadiť platnou Organizačnou smernicou záverečné práce

Vyplnenú príhlášku pošlite mailom na adresu karol.krajco@tnuni.sk

Kontaktná osoba

Ing. Karol Krajčo, PhD.
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne
e-mail: karol.krajco@tnuni.sk
032/7400 428

Prílohy

Plagát (PDF súbor)

Záväzná prihláška (DOC súbor)