Koordinátor a poradca pre zahraničných študentov

Jana Lunačevska
e-mail: jana.lunacevska@student.tnuni.sk
tel.: +421 950 248 290

Pomoc pri:
 

  • vyplnenie prihlášky pre uchádzača o štúdium
  • vybavenie dokladov na cudzineckej polícii
  • vybavenie ubytovania

Ak vám bol udelený azyl, doplnková ochrana alebo dočasné útočisko, získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania je možné preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (najneskôr do 23.9.2022) Čestným vyhlásením a Testom všeobecných študijných predpokladov. Postup absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov je definovaný na stránke: https://www.scio.sk/nps/vsp.asp  vo viacerých jazykových mutáciách  SK  /  EN  /  UA.

ŠTÚDIUM