Študijné plány

Študijný plán je dokument, ktorý obsahuje podrobný zoznam povinných a výberových predmetov v danom študijnom odbore, počet kreditov za ich úspešné absolvovanie, týždenný rozsah vyučovacích hodín či formu výuky daného predmetu (prednáška, cvičenie, laboratórne cvičenie).  

Študijné plány FSEV pre akademický rok 2021/2022 (PDF súbor)

ŠTÚDIUM