Študijní poradcovia

Na akademický rok 2020/21 boli pre študentov FSEV menovaní nasledovní študijní poradcovi (tútori).

1. stupeň štúdia

 Ľudské zdroje a personálny manažment

 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: RNDr. Dana Jašková, PhD. (Pondelok: 14:10 - 15:40)
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Jana  Sochuľáková, PhD. (Pondelok: 12:00 - 14:00)
 • v treťom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Kráľová, PhD. (Pondelok: 12:30 - 14:00)
 • vo štvrtom roku v externej forme štúdia: JUDr. Andrej Poruban, PhD. (Utorok: 15:45 - 17:30)
 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: Ing. Eva Koišová, PhD., MBA (Utorok: 8:00 - 10:00)

Verejná správa

 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA (Pondelok: 10:00 - 11:30)
 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: Ing. Eva Koišová, PhD., MBA (Utorok: 8:00 - 10:00)

2. stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment

 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Havierniková, PhD. (Utorok: 12:30 - 14:00)
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. (Utorok: 12:00 - 13:30)
 • v treťom roku v externej forme štúdia: Ing. Marcel Kordoš, PhD. (Štvrtok: 10:00 - 11:30)
 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD. (Pondelok: 7.00-8.00)

3. stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment

 • vo všetkých rokoch a formách štúdia: školitelia doktorandov (v čase konzultačných hodín)

V čom pomáha študijný poradca (tútor) študentom počas ich štúdia? 

 • poskytuje študentom študijné poradenstvo. Radí študentom pri zostavovaní študijného plánu. Poskytuje im rady, aby  nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia.  
 • objasňuje študentom princípy kreditového systému štúdia a platného študijného poriadku.  
 • pozornosť venuje aktuálnym informáciám k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. informáciám k tvorbe rozvrhu, k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne). 
 • radí  študentom  v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu a podobne. 
 • objasňuje študentom pravidlá fungovania akademického prostredia, ich práva a povinnosti. 
 • venuje pozornosť neskôr prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
 • poskytuje  spätnú väzbu prodekankám pre pedagogickú činnosť, vedúcim katedier referentkám študijného oddelenia a pedagógom. 
 • pri identifikovaní systémových a organizačných nedostatkov a problémov alebo v prípade podnetov zameraných na zlepšenie kvality a realizáciu štúdia od študentov, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta  študijného programu.  
ŠTÚDIUM