Študijní poradcovia

Na akademický rok 2021/2022 boli pre študentov FSEV menovaní nasledovní študijní poradcovia (tútori).

Ľudské zdroje a personálny manažment

Bakalárske štúdium
1. ročníkRNDr. Dana Jašková, PhD.(Štvrtok: 14.10-15.40)
2. ročníkIng. Jana  Sochuľáková, PhD.(Utorok: 8.00-10.00)
3. ročníkIng. Katarína Kráľová, PhD.(Streda: 8.00-10.00)
4. ročníkJUDr. Andrej Poruban, PhD.(Pondelok: 14.15-15.45)
1. - 4. ročníkIng. Eva Koišová, PhD., MBA(Streda: 12.30-13.30)

Inžinierske štúdium
1. ročníkIng. Katarína Havierniková, PhD.(Štvrtok: 8.00-10.00)
2. ročníkdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.(Štvrtok: 10.00-11.30)
3. ročníkIng. Marcel Kordoš, PhD.(Štvrtok: 12.30-14.00)
1. - 3. ročníkdoc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.(Utorok: 8.00-9.00)

Doktorandské štúdium
všetky ročníkyškolitelia doktorandov(v čase konzultačných hodín)

Verejná správa

Bakalárske štúdium
1. - 4. ročníkIng. Martina Jakubčinová, PhD., MBA(Štvrtok: 8.00-10.00)
1. - 4. ročníkIng. Eva Koišová, PhD., MBA(Streda: 12.30-13.30) 

 

V čom pomáha študijný poradca (tútor) študentom počas ich štúdia? 

  • poskytuje študentom študijné poradenstvo. Radí študentom pri zostavovaní študijného plánu. Poskytuje im rady, aby  nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia.  
  • objasňuje študentom princípy kreditového systému štúdia a platného študijného poriadku.  
  • pozornosť venuje aktuálnym informáciám k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. informáciám k tvorbe rozvrhu, k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne). 
  • radí  študentom  v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu a podobne. 
  • objasňuje študentom pravidlá fungovania akademického prostredia, ich práva a povinnosti. 
  • venuje pozornosť neskôr prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
  • poskytuje  spätnú väzbu prodekankám pre pedagogickú činnosť, vedúcim katedier referentkám študijného oddelenia a pedagógom. 
  • pri identifikovaní systémových a organizačných nedostatkov a problémov alebo v prípade podnetov zameraných na zlepšenie kvality a realizáciu štúdia od študentov, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta  študijného programu. 
ŠTÚDIUM