Študijní poradcovia

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov sú pre študentov menovaní nasledovní študijní poradcovia (tútori).

Ľudské zdroje a personálny manažment

Bakalárske štúdium
1. ročníkRNDr. Dana Jašková, PhD.(Utorok: 14.00-16.00)
2. ročníkIng. Jana  Sochuľáková, Ph.D.(Štvrtok: 12.30-14.00)
3. ročníkIng. Katarína Kráľová, Ph.D.(Streda: 8.00-10.00)
4. ročníkJUDr. Andrej Poruban, PhD.(Streda: 12.30-14.00)
1. - 4. ročníkIng. Eva Koišová, PhD., MBA(Streda: 12.30-13.30)
odborná praxPhDr. Jana Španková, PhD.(Streda: 10.00-11.30)

Inžinierske štúdium
1. ročníkdoc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.(Štvrtok: 8.00-10.00)
2. ročníkdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.(Pondelok: 8.00-10.00)
3. ročníkIng. Marcel Kordoš, PhD.(Streda: 10.00-11.30)
1. - 3. ročníkIng. Tatiana Masárová PhD.(Utorok: 8.00-9.00)
odborná praxPhDr. Jana Španková, PhD.(Streda: 10.00-11.30)

Doktorandské štúdium
všetky ročníkyškolitelia doktorandov(v čase konzultačných hodín)
všetky ročníkydoc. Ing. Adriana Grenčíková PhD.(Utorok: 8.00-10.00)
odborná praxIng. Tatiana Masárová PhD.(Streda: 9.00-11.00)

Verejná správa

Bakalárske štúdium
1. - 4. ročníkIng. Martina Jakubčinová, PhD., MBA(Streda: 12.30-14.00)
1. - 4. ročníkIng. Eva Koišová, PhD., MBA(Streda: 12.30-13.30) 
odborná praxIng. Martina Jakubčinová, PhD., MBA(Streda: 12.30-14.00)

 

V čom pomáha študijný poradca (tútor) študentom počas ich štúdia 

 • Poskytuje študentom študijné poradenstvo. Radí študentom pri zostavovaní študijného plánu. Poskytuje im rady, aby  nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia.  
 • Objasňuje študentom princípy kreditového systému štúdia a platného študijného poriadku.  
 • Pozornosť venuje aktuálnym informáciám k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. informáciám k tvorbe rozvrhu, k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne). 
 • Radí  študentom  v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu a podobne. 
 • Objasňuje študentom pravidlá fungovania akademického prostredia, ich práva a povinnosti. 
 • Venuje pozornosť neskôr prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 
 • Poskytuje  spätnú väzbu prodekankám pre pedagogickú činnosť, vedúcim katedier referentkám študijného oddelenia a pedagógom. 
 • Pri identifikovaní systémových a organizačných nedostatkov a problémov alebo v prípade podnetov zameraných na zlepšenie kvality a realizáciu štúdia od študentov, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta  študijného programu.

Najčastejšie kladené otázky študentov tútorom

 • Môžem si skúšku, ktorú som neurobil v zimnom semestri príslušného ak. roka preniesť do letného semestra?
 • Akú dlhú majú platnosť absolvované skúšky, ktoré si prenášam pri prestupe z inej vysokej školy?
 • Aký je minimálny počet kreditov, ktoré musím získať za skúšky za semester, resp. za ak. rok? 
 • Ak neurobím skúšku v prvom ročníku môžem si ju preniesť aj do tretieho ročníka? 
 • Ak si vyberiem navyše zo skupiny výberových predmetov, o koľko môžem presiahnuť predpísaný počet kreditov?
 • Dá sa započítať predmet Odborná prax ak doktorand pracuje  v oblasti riadenia ľudských zdrojov alebo personálneho manažmentu?
 • Koľko kreditov je potrebné získať pre pokračovanie v štúdiu za každý rok štúdia III. stupňa?
 • Koľko krát si môžem zapísať neúspešne absolvovaný predmet alebo neabsolvovaný predmet? 
 • Ak mi nevyhovuje z hľadiska rozvrhu zaradenie do krúžku, môžem požiadať o presun do iného krúžku ?
 • Ak v zimnom semestri ak. roka nezískam predpísaný počet kreditov môžem pokračovať v štúdiu v letnom semestri tohto ak. roka ? 
 • Koľko môžem mať maximálny počet absencií na prednáške z povinného predmetu? 
 • Ak mám dosť kreditov musím si aj tak zapísať nejaký výberový predmet? 
 • Mám nejakú možnosť požiadať o znova preskúšanie, ak sa cítim neobjektívne hodnotený?
 • Ak do konca semestra nezískam priebežné hodnotenie z predmetu, môžem si dorobiť priebežné hodnotenie aj v skúškovom období?
 • Ak som neabsolvoval skúšku v skúškovom období môžem požiadať o vyskúšanie z predmetu do konca akademického roka, teda do 31.08.
 • Pri zanechaní štúdia v prvej polovici semestra musím zaplatiť  celé školné ?
 • Môžem požiadať o zníženie školného, ak je moja rodina v zlej sociálnej situácii?
 • Ak nezaplatím školné bude odo mňa vymáhané alebo budem vylúčený zo štúdia? 
 • Ak chcem pokračovať v štúdiu  na II. stupni štúdia môžem si podať prihlášku už aj pred ukončením  I. stupňa, teda pred štátnymi skúškami? 
 • Koľko krát môžem vycestovať na mobilitu do zahraničia počas štúdia  v rámci programu Erasmus+? 
 • Je na fakulte alebo univerzite smernica, ktorá upravuje pravidlá pobytu študenta v rámci programu Erasmus+ ? 
 • Organizuje fakulta pre zahraničných študentov jazykové vzdelávanie pre zlepšenia úrovne ovládanie slovenského jazyka ?
 • Je na fakulte útvar, ktorý by mi ako študentovi so špecifickými potrebami pomohol? 
 • Ak je zhoda po kontrole originality vyššia ako 20% aj po povolenej úprave Protokolu originality musím vypracovávať novú záverečnú prácu alebo môžem prepracovať pôvodnú záverečnú prácu ? 
 • Môžem vypracovať ako študent zo zahraničia záverečnú prácu aj v anglickom jazyku, ak áno musím o to požiadať? V akom jazyku budem prácu obhajovať? 
ŠTÚDIUM