Projekty ukončené v roku 2009

Zahranično-ekonomické vzťahy SR s Ruskom a ostatnými štátmi SNŠ

Druh projektu: VEGA 1/4564/07
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.