Projekty ukončené v roku 2020

1/0430/18 „Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2018 – 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing., RNDr. Dagmar Petrušová, PhD. , Ing. Tatiana Masárová, PhD., doc. Dr. Yurij Bilan, Ing. Karol Krajčo, Ing. Vladislav Berkovič, Ing. Marcel Kordoš, PhD.