Projekty ukončené v roku 2017

„Cross-border Bees in V4 Countries - Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group“ 

Druh projektu: V4 fond
Doba riešenia: 2016 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Krajčo
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, PhD., Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD.