2008

Vplyv kapitálových investícií na vyrovnávanie ekonomickej úrovne regiónov v SR

Druh projektu: VEGA 1/3795/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Hodnotenie ekonomickej efektívnosti   podniku vo väzbe na marketingové stratégie a nové trendy priemyselnej politiky EÚ

Druh projektu: VEGA 1/3805/06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nina Baculíková, PhD. 

Indikácia rizikových environmentálnych faktorov    ovplyvňujúcich environmentálne zdravie

Druh projektu: VEGA 1/3276/06
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hubert Hilbert, PhD. 

Spoločenská zodpovednosť firiem

Druh projektu: KEGA 3/4237/06
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Inovačný systém kariérneho poradenstva v regióne TSK

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradov TSK  aplikovaním  modelu elektronickej kancelárie

Druh projektu: ESF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Hanulík

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava