Riešené projekty v roku 2022

APVV-19-0579 "Nastavenie procesov personálneho riadenia v nemocniciach a jeho vplyv na migráciu lekárov a sestier za prácou do zahraničia"

Personnel management processes set-up in hospitals and its impact on the migration of physicians and nurses to work abroad
Druh projektu: APVV
Doba riešenia: 1.7.2020 -30.6.2024
Zodpovedný riešiteľ: doc. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív za FSEV: doc. Bilan Yuriy, PhD., RNDr. Jana Jašková, PhD., prof. Dr. Ind. Rolf Karbach, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., prof. Dr. Ing. Valentinas Navickas, Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., Ing. Magdaléna Tupá, PhD., Ing. Jaroslav Vyhnička

1/0462/20 „Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing.Martina Jakubčinová, PhD., doc.Ing. Adriána Grenčíková, PhD., Ing. Karol Krajčo

1/0689/20 „Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas, doc. Yuriy Bilan, PhD., Ing. Veronika Žárska, Ing. Andrea Horváthová

1/0357/21 „Multiplikačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2021 – 2023
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Masárová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.,  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD.,  Ing. Jozef Bartek

Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations

Druh projektu: V4 fond
Doba riešenia: 2021-2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Karol Krajčo, doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. , Ing. Marcel Kordoš, PhD.

„Nové společné vzdělávání v segmentu cestovního ruchu s akcentem na kompetence požadované trhem práce v lázeňství vybraných přeshraničních regionů“

Grantová agentúra: INTERREG V-A  SK-CZ
Evidenčné číslo projektu:  NFP304010AZS2
Doba riešenia projektu:  2021 - 2023
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Eva Koišová, PhD.,  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. , Ing. Tatiana Masárová, PhD.,  Ing. Magdaléna Tupá, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Karol Krajčo

1/0364/22 „Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2022 – 2024
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Ing. Magdaléna Tupá, PhD.,
Riešiteľský kolektív: doc. Bilan Yuriy, PhD., Ing. Martina Jakubčinová, PhD., Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jaroslav Belás

1/0691/22 „Ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení v SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2022 – 2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Riešiteľský kolektív: prof. Dr. Ing. Valentinas Navickas,  PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. Monika Gullerová, PhD., Ing. Jaroslav Vyhnička

1/0718/22 „Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2022 – 2024
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, PhD., Ing. Veronika Žárska, Ing. Jakub Sokol