Projekty ukončené v roku 2012

„Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu“

Druh projektu: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013
Doba riešenia: 2010-2012
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Miroslav Džupinka, CSc., Ing. Ľubica Harakaľová,PhD., Ing. Boris Janský, Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Dušan Mitický

1/0594/11 „Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2011-2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. RNDr. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Michal Fabuš, PhD., Ing. Ľubica Harakaľová, PhD.

„Praktikum projektového manažmentu.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2012
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. Ing. Martin Sedláček, Ing. Peter Otrubčák

„Problémy merania efektívnosti klastrov“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Boris Janský Ing. Karol Krajčo, Ing. Jana Sochuľáková, PhD.

„Mobile learning - nástroj skvalitňovania výučby.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Kajanová, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Vladimír Ondrejička, Ing. Martin Sedláček, Mgr. Peter Otrubčák

„Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR.“

Druh projektu: Interná grantová schéma
Doba riešenia: 2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá