Riešené projekty v roku 2021

APVV-19-0579 "Nastavenie procesov personálneho riadenia v nemocniciach a jeho vplyv na migráciu lekárov a sestier za prácou do zahraničia"

Personnel management processes set-up in hospitals and its impact on the migration of physicians and nurses to work abroad
Druh projektu: APVV
Doba riešenia: 1.7.2020 -30.6.2024
Zodpovedný riešiteľ: doc. Sergej Vojtovič, DrSc.
Riešiteľský kolektív za FSEV: doc. Bilan Yuriy, PhD., RNDr. Jana Jašková, PhD., prof. Dr. Ind. Rolf Karbach, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Kamila Mayerová, prof. Dr. Ing. Valentinas Navickas, Ing. Paulína Srovnalíková, PhD., Ing. Magdaléna Tupá, PhD., Ing. Jaroslav Vyhnička

1/0462/20 „Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing.Martina Jakubčinová, PhD., doc.Ing. Adriána Grenčíková, PhD., Ing. Karol Krajčo

1/0689/20 „Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas, doc. Yuriy Bilan, PhD., Ing. Simona Hyžová

„Posilováním spolupráce obcí k řešení problému „Invisible border" "

Druh projektu: INTERREG SR ČR
Doba riešenia: 2020 – 2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martina Jakubčínová, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, Ing. Eva Ivanová, CSc.

Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations

Druh projektu: V4 fond
Doba riešenia: 2021-2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: Ing. Karol Krajčo, doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. , Ing. Marcel Kordoš, PhD.