Projekty ukončené v roku 2019

1/0679/17 „Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie pracovnej sily“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Bilan Yuriy, PhD., Ing. Tatiana Masárová, PhD., Ing. Júlia Kostrová, Ing. Natália Letková, prof. Ing. Mag. Dr. Herbert Strunz, PhD.

„Internacionalizacia vzdelávania na TnUAD“

Druh projektu: Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR
Doba riešenia: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Marcel Kordoš, PhD., Ing. Karol Krajčo

„Corporate social responsibility Academy in V4 – Universities for society“

Druh projektu: V4 fond
Doba riešenia: 2018 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karol Krajčo
Riešiteľský kolektív: PhDr. Eva Živčicová, PhD., Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.,  Ing. Marcel Kordoš, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava