Projekty ukončené v roku 2018

1/0233/16 „Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Eva Ivanová, CSc., doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing. Mária Šedivá

1/0918/16 „Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v SR“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Marcel, Kordoš, PhD., Ing. Karol Krajčo, Ing. MBA. Paulína Srovnalíková, 

1/0953/16 „Hodnotenie potenciálu klastrov v rozvoji regiónu“

Druh projektu: VEGA
Doba riešenia: 2016 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.
Riešiteľský kolektív: Ing. Katarína Havierniková, PhD., Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana Sochuľáková, PhD., RNDr. Dana Jašková, PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., Ing. Jana Masárová, PhD.

„Neziskové organizácie v občianskej spoločnosti Život není /nie je zebra“

Druh projektu: Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR
Doba riešenia: 2015 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Živčicová, PhD.
Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc., Ing. Tatiana Masárová, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava