KVSaRE | Knižné tituly

Vedecký výskum vo verejnej správe

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HOLOMEK, J.

2018

učebnica

140

TnUAD

987-80-8075-829-5

Vysokoškolská učebnica „“Vedecký výskum vo verejnej správe“ poskytuje základnú orientáciu v príprave, realizácii a vyhodnocovaní sociálnych výskumov pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania. Autorovým zámerom bolo poskytnúť základnú orientáciu pre tých, ktorí začínajú s vedeckým výskumom. Učebnica poskytuje základné informácie o aspektoch vedy a vedeckého výskumu, ako aj o špecifikách spoločenských vied a spoločenskovedného výskumu. Významné miesto je venované metódam vedeckého výskumu (kvantitatívnym metódam – štandardizované pozorovanie a rozhovor, dotazník, experiment a pod., kvalitatívnym metódam – neštandardizované pozorovanie a rozhovor, prípadová štúdia, analýza dokumentov a pod.), ako aj formálnym a obsahovým náležitostiam záverečných prác. Autor taktiež venuje pozornosť zásadám práce s odbornou literatúrou a výberom bibliografických zdrojov. Dielo možno pokladať za návod, ktorý mnohým študentom a čitateľom napomôže k hľadaniu odpovedí na viaceré otázky týkajúce sa problematiky vedeckého výskumu.

Dejiny verejnej správy na území Slovenska (Vybrané časti a kapitoly)

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KÚTIK, J., JAKUBČINOVÁ, M., KRÁLIKOVÁ, K.

2018

monografia

264

VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

978-80-224-1640-5

Vedecká monografia „Dejiny verejnej správy na území Slovenska (Vybrané časti a kapitoly)“ pojednáva o vývoji verejnej správe od jej počiatkov až po súčasnosť. Autori v nej poukazujú najmä na odkaz našich predkov. Rozoberajú v nej organizačné formy ľudskej spoločnosti, najstaršie systémy verejného života a najstaršie štátne útvary Slovanov na našom dnešnom území. Taktiež veľkú pozornosť autori sústredia na politický a právny vývoj či politickú správu. Nezabúdajú čitateľa oboznamovať o zmenách v jej organizačnej štruktúry a problematike správy. Tieto problematiky riešia popisom daných skutočností v chronologickom slede, t. j. od obdobia stredoveku až po vznik SR a jej súčasné obdobie. Súčasťou monografie je aj bohatý výkladový slovník, ktorý čitateľovi ozrejmí pojmový aparát, s ktorým sa v monografii pracuje. Dielo navyše obsahuje sériu 18 príloh najmä z oblasti územného členenia Slovenska, konkrétne od 13. storočia až do zavedenia štruktúry VÚC – samosprávnych krajov v roku 2002, čím monografia dostáva ucelený ráz.

Cestovný ruch v slovenských biosférických rezerváciách na prelome tisícročí

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KRIŽANOVÁ, Z., KRÁLIKOVÁ, K.

2017

monografia

258

Tribun EU, Brno

978-80-263-1199-7

Vedecká monografia „Cestovný ruch v slovenských biosférických rezerváciách na prelome tisícročí“ má za úlohu priblížiť reálny stav v ochrane prírody a krajiny, ako aj úlohu verejnej správy pri jej zabezpečovaní, odrážajúcu sa v podmienkach cestovného ruchu jestvujúcom v Slovensku na prelome tisícročí. Publikácia prezentuje v určitom čase a v určitom priestore jestvujúci potenciál slovenskej prírody a krajiny, mapuje existujúci stav biosférických rezervácií v Slovenskej republike a na prelome prvého a druhého tisícročia nášho letopočtu, ako aj cestovných ruch v slovenských biosférických rezerváciách v intenciách v tom čase proklamovanej koncepcie tzv. trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň autorky v diele na základe komplexného rozboru problematiky krajinného potenciálu vybraných foriem a postupov jeho hodnotenia vytvorili metodické základy hodnotenia vybraných druhov a foriem cestovného ruchu, ktorý poskytuje obraz o ďalšom možnom rozvoji daných aktivít na hodnotenom území.

Performance Pricing in Debt Contracts and Firms Reporting Behavior

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HOŠTÁK, P.

2015

monografia

116

Mercur Verlag

978-3-9504054-1-5

Vedecká monografia “Performance Pricing in Debt Contracts and Firms’ Reporting Behavior” skúma správanie sa firiem s úverovými zmluvami, ktoré definujú úrokovú sadzbu ako funkciu hodnoty vybraného finančného ukazovateľa reflektujúceho úverové riziko a ziskovosť dlžníka. Cieľom výskumu bolo zhodnotiť vplyv týchto mechanizmov určovania úrokových sadzieb na správanie sa firiem pri príprave účtovných výkazov. Empirická analýza dokumentuje štatisticky významnú diskontinuitu v distribúcii hodnôt skúmaných ukazovateľov úverového rizika v súlade s hypotézou, že firmy využívajú možnosti upraviť (skresliť) vykazované finančné výkazy tak, aby získali výhodnejšie úrokové sadzby. V ďalšej časti je prezentovaná analýza faktorov reflektujúcich potencionálne prínosy a náklady oportunistického finančného výkazníctva. Výsledky identifikujú dosiaľ nepreskúmané zdroje externej motivácie skresľovať finančné výkazy a poskytujú nové poznatky o prínosoch aj nákladoch súvisiacich s rozhodnutiami oportunisticky aplikovať účtovnícke metódy a postupy.

Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov SR v rámci sociálno-ekonomického rozvoja

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HABÁNIK, J. a kol.

2016

monografia

179

TnUAD

978-80-8075-754-0

Vedecká monografia „Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov SR v rámci sociálno-ekonomického rozvoja“ sa opiera o súbor teoretických a vedeckých poznatkov autorov z oblasti teórie, vlastnej výskumnej činnosti a poznania hospodárskej praxe o fungovaní národného hospodárstva, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti kolektív autorov zameriava svoju pozornosť na problematiku vzťahov v rámci štátu a verejného sektora, cieľov a nástrojov sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov, pričom riešia i problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v regiónoch, vplyv zmien v hospodárskej štruktúre na životné prostredie a energetickú efektívnosť regiónov. Autori v diele analyzujú všetky rozhodujúce procesy, ktoré prebiehajú v regiónoch, skúmajú štruktúru hospodárskych súvislostí a vymedzujú vzťahy, ktoré majú podstatný vplyv na rozvoj týchto vzťahov. Monografiu je možné využiť v edukačnom procese ekonomicko-spoločensky zameraných študijných odboroch.

Ekonomika a manažment samosprávy

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HAJŠOVÁ, M., KLIEROVÁ, M., KÚTIK, J.

2016

učebnica

210

TnUAD

978-80-8075-751-9

Vysokoškolská učebnica „Ekonomika a manažment samosprávy“ sústredí pozornosť nie len na problematiku samosprávy, ale i historickému vývoju verejnej správy (Európa, Slovensko), pričom poukazuje na jej teoreticko-metodologické východiská a miesto v organizácii štátu. Autori sa v diele zaoberajú významom manažmentu samosprávy (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola) a zvýrazňujú skutočnosť, že obec je potrebné chápať ako samostatnú ekonomicko-správnu jednotku. V súvislosti s obcou pozornosť venujú jej funkciám, orgánom a niektorým zásadám vyhlasovania miestneho referenda či zhromažďovania obyvateľov obce. V rámci finančného hospodárenia obce sa autori zaoberajú finančným systémom obce, rozpočtom, rozpočtovými pravidlami, kompetenciami orgánov obce, ale aj spoluprácou medzi obcami a pod. Učebnica obsahuje slovník pojmov, ktoré napomôžu čitateľovi zorientovať sa v danej problematike.

Metodika vypracovania záverečných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné)

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KÚTIK, J. – KLIEROVÁ, M.

2016

učebný text

93+prílohy

TnUAD

978-80-8075-726-7

Učebný text „Metodika vypracovania záverečných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné)“ predstavuje metodický návod na spracovanie záverečných prác a ich obhajoby v závere štúdia na vysokej škole. Jeho cieľom je pomôcť študentom metodickými radami a návodmi pri spracúvaní záverečnej práce, pričom dáva odpovede na základné otázky, ktoré by mali študenti poznať ešte predtým, ako začnú písať dielo. Zároveň sa dozvedia podstatné informácie ako sa pripraviť na obhajobu a ako samotná obhajoba prebieha. Publikácia teda obsahuje mnoho príkladov ako správne citovať použitú literatúru, ale tiež, ako majú formálne náležitosti spracovávanej záverečnej práce vyzerať. Učebný text je určený nielen tým, ktorí sa chystajú písať záverečnú prácu, ale i tým, ktorí chcú poradiť, usmerniť či viesť práce podobného charakteru v budúcnosti.

Verejná správa (Organizácia, kompetencie, elektronizácia)

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HOLOMEK,. J. – KLIEROVÁ, M.

2015

monografia

215

TnUAD

978-80-8075-727-4

Monografia „Verejná správa (Organizácia, kompetencie, elektronizácia)“ podáva jasný a vecný obraz o mechanizme fungovania verejnej správy a jej vzájomných vzťahoch. V diele sa autori venujú základným otázkam problematiky verejnej správy, organizačnej štruktúre s dôrazom na miesto a úlohu, ktorú v systéme zastáva, ako i a kompetenciám, ktorými disponujú orgány tvoriace jej základné zložky. Zároveň sa v monografii autori zaoberajú informatizáciou a elektronizáciou verejnej správy, východiskám a vývojom informatizácie verejnej správy na Slovensku, strategickým dokumentom a aktuálnym úlohám súvisiacich s reformou ESO a implementáciou eGovernmentu. Dielo obsahuje výkladový slovník viažuci sa na pojmový aparát, ktorý má ozrejmiť čitateľovi danú problematiku.

Regionálna ekonomika a regionálny rozvoj

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HABÁNIK,J. a kol.

2015

monografia

248

TnUAD

978-80-8075-645-1

Odborná monografia „Regionálna ekonomika a regionálny rozvoj“ sumarizuje najnovšie teoretické a vedecké poznatky z oblasti fungovania a cieľov regionálnej ekonomiky, regionálnej politiky a miestnej i nadnárodnej úrovni, vrátane jej jednotlivých nástrojov a synergických efektov verejnej ekonomiky a verejného sektora. Zároveň upozorňuje na úlohu faktorov ovplyvňujúcich sociálny a ekonomický rozvoj regiónov a vzťahy voči hospodárskej politike EÚ. Kolektív autorov umožnil študentom FSEV TnU AD a širokému spektru čitateľov pochopiť základné teoretické a praktické problémy regionálnej ekonomiky, regionálnej politiky, regionálneho rozvoja a regionálnej politiky Európskej únie, pričom prispeli i k zdokonaľovaniu ekonomickej teórie, tvorbe logických úvah a úsudkov v opatreniach vlády a územnej samosprávy.

Verejná správa a krízový manažment

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KÚTIK, J. – KRÁLIK, J.

2015

monografia

230

VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadíémie vied

978-80-224-1442-5

Monografia „Verejná správa a krízový manažment“ predstavuje verejnú správu všeobecne z historického pohľadu v Európe a na území dnešného Slovenska. Poukazuje na jej teoreticko-metodologické východiska a jej postavenie v organizácii štátu ako i vývojom a súčasným poňatím krízového manažmentu. Adresát sa zorientuje v problematike verejnej správy ako spoločenského objektu tvoreného zákonitosťami občianskej spolupôsobnosti a komunikácie obyvateľov štátu v súlade s právnym poriadkom štátu, hlavnými silami formovania spolupôsobnosti, spolupráce a komunikácie občanov a všetkých ľudí v štáte spočívajú v politike štátu a vzťahom verejnej správy a krízového manažmentu, jeho organizácie, kompetenciami krízového manažmentu, prostriedkami krízového manažmentu a integrovaným záchranným systémom v rámci krízového riadenia a plánovania.

Kolektívne pracovné právo - CD

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

PŠENKOVÁ, J.

2015

učebný text

77

TnUAD

978-80-8075-713-7

Učebný text „Kolektívne pracovné právo“ tvorí študijnú pomôcku, ktorá prináša ucelený výklad problematiky tvoriacej podstatu kolektívneho pracovného práva. V rámci jej jednotlivých kapitol sú spracované oblasti, ktorými sú funkcie kolektívneho pracovného práva a jeho pramene, základné zásady kolektívneho pracovného práva, subjekty kolektívneho pracovného práva – odborovej organizácii, zamestnaneckej rade, zamestnaneckému dôverníkovi a zástupcom zamestnancov pre oblasť BOZP. Učebný text pojednáva o formách participácie zamestnancov na plnení úloh zamestnávateľa, podstate kolektívnych zmlúv a prostriedkoch pracovného boja na pracovisku zamestnávateľa – štrajk a výluka. Rovnako sa v texte venuje pozornosť otázke práva na nadnárodné informácie a konštituovania európskej zamestnaneckej rady.

Pracovné právo pre personálnych manažérov II.

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

PŠENKOVÁ, J.

2014

učebnica

157

TnUAD

978-80-8075-663-5

Vysokoškolská učebnica „Pracovné právo pre personálnych manažérov II“ plynule nadväzuje na prvý diel učebnice pod názvom „Pracovné právo pre personálnych manažérov I“, ktorý bol vydaný v roku 2013. Jednotlivé kapitoly sa s logickou nadväznosťou venujú otázkam právnej úpravy pracovného času, spôsobom jeho rozvrhnutia, druhom, možnostiam čerpania a krátenia dovoleniek, funkciám mzdy, mzdovým formám a mzdovému zvýhodneniu, druhom prekážok v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa, problematike pracovnoprávnej ochrany osobitných kategórií zamestnancov, zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch a v neposlednej rade problematike dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru či témou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a ich charakteristike.

Kontrolné systémy a ich subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KRÁLIK, J. – KÚTIK, J.

2013

monografia

216

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

978-80-7380-482-4

Monografia „Kontrolné systémy a ich subsystémy vo verejnej správe“ sa zameriava na rozbor problematiky kontroly progresívnym spôsobom, ktorý má priblížiť túto problematiku adresátom širokej odbornej i laickej verejnosti. Problematika kontrolných systémov sa včleňuje do rozsiahlejšieho komplexu všeobecných poznatkov o spoločnosti, o štáte a osobitne o verejnej správe. V centre pozornosti tejto publikácie je inštitút kontroly, t.j. špecifický nástroj usmerňovania a riadenia spoločenských vzťahov, ktorého úlohou je pôsobiť predovšetkým vo sférach verejného sektora, vrátane jeho súčasti, verejnej správy. Dôležité je upozorniť na právne zakotvenie systému organizačnej základne kontroly, ako i na jednotlivé články tohto reťazca, ktoré sú úzko prepojené so systémom kontroly spoločnosti – systém súdnej kontroly zákonnosti.

Kompendium des Führens

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KARBACH, R. – KÚTIK, J

2013

monografia

269

MercurVerlag

978-3-9503470-1-2

Monografia „Kompendium des Führens“ je stručným prehľadom základných manažérskych zručností a schopností so zameraním sa na správne vedenie. Autori sa sústredia na problematiku významu a tajomstva vedúceho k úspechu daného manažéra. Zároveň nabádajú čitateľa k vlastnému diagnostikovaniu vodcovských schopností a to prostredníctvom viacerých metód, ktoré sa snažia bližšie špecifikovať a priblížiť. Toto dielo možno pokladať za koncepčný základ, resp. vodítko pre návrh vlastného systému vedenia ľudí, ktoré sa pokladaná za umenie.

Environmentalistika II. Systémy environmentálnej starostlivosti

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

ŠANDORA, J. – KRIŽANOVÁ, Z.

2013

učebnica

178

TnUAD

978-80-8075-623-9

Vysokoškolská učebnica „Environmentalistika II – Systémy environmentálnej starostlivosti“ sa zaoberá jestvujúcim systémom riadenia starostlivosti o životné prostredie v SR a participáciou človeka na vzniku súčasných environmentálnych problémov. Autori poukazujú na široké spektrum problémov v oblasti environmentálnej starostlivosti a približujú environmentálnu politiku, legislatívu a ekonomiku životného prostredia. Zároveň autori pojednávajú o medzinárodnej spolupráci v oblasti starostlivosti o životné prostredie a o geografickom informačnom systéme (GIS). Priestor vyčlenili i priestorovému a funkčnému využívaniu územia a hodnoteniu významu územného plánovania, regionálneho plánovania v činnosti verejnej správy a ich vzájomného vzťahu. V závere diela autori venujú pozornosť informačným systémom a environmentálneho monitoringu SR.

Európsky administratívny priestor

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KÚTIK, J. – KRÁLIK, J. – KARBACH, R.

2013

učebnica

248

TnUAD

978-80-8075-556-0

Vysokoškolská učebnica „Európsky administratívny priestor“ slúži k rozšíreniu všeobecných poznatkov o charakteristike, vzniku a vývoji Európskej únie a európskeho administratívneho priestoru. Publikácia približuje problematiku smerovania vybraných politík únie a inštitúcií európskeho rozmeru. Pozornosť sa sústredí na základný pojmový aparát ako verejná správa, verejná politika a európsky administratívny priestor, s ktorým úzko súvisia integračné princípy EÚ. Značná časť publikácie je venovaná samotnej Slovenskej republike, jej historickým obdobiam a vývojovým štádiám, transformácii verejnej správy a verejnej politike ako takej. V rámci priblíženia problematiky členských štátov európskej únie je priestor poskytnutý ich základnej charakteristike, uplatneniu politického systému a členeniu verejnej správy v konkrétnom štáte EÚ.

Verejný sektor

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KLIEROVÁ, M. – KÚTIK, J.

2013

učebnica

190

TnUAD

978-80-8075-597-3

Vysokoškolská učebnica „Verejný sektor“ predstavuje pomôcku pre lepšie pochopenie problematiky verejného sektora nie len študentom odboru „verejná správa a regionálny rozvoj“ ale i širokej verejnosti. Publikácia pojednáva o základných problémoch a pojmovom aparáte verejného sektora, charakteristike a príčinách jeho existencie, podstate a jeho veľkosti. Rozoberá okolnosti zdôrazňujúce štát a jeho zásahy do ekonomiky, teóriu verejnej voľby a úlohu jej jednotlivých subjektov, efektívnosť verejného sektor, morálne a etické princípy jeho fungovania. Z oblasti financovania je pozornosť sústredená na štátny rozpočet ako jeden z najdôležitejších zákonov roka a rozpočty samospráv, kontrolované systémy zdôrazňujúce pravidlá kontrolnej činnosti a koncepciu kontroly verejného sektora v SR, predovšetkým verejnú kontrolu financií.

Ekonomická a sociálna geografia svetového hospodárstva

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KORDOŠ, M.

2013

učebnica

229

TnUAD

978-808075-616-1

Vysokoškolská učebnica „Ekonomická a sociálna geografia svetového hospodárstva“ poskytuje komplexný socio-ekonomicko-geografický obraz .svetového hospodárstva v rámci jednotlivých sektorov hospodárskej geografie s cieľom vysvetliť študentom problematiku socio-ekonomickej geografie svetového hospodárstva v sektorovom ponímaní sústrediac sa na aspekty a oblasti obyvateľstva, prírodných zdrojov, priemyselných odvetví, poľnohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu a životného prostredia v podmienkach turbulentných procesov systému globálnej ekonomiky. Hospodárska geografia by nemala byť chápaná iba ako osvojenie si určitého súboru faktov, ale podstata by mala spočívať v orientovaní sa rýchlom toku odborných ekonomických i politických informácií o súčasnom stave, meniacom charaktere a napredujúcom vývoji svetového hospodárstva

Pracovné právo pre personálnych manažérov I.

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

PŠENKOVÁ, J.

2013

učebnica

136

TnUAD

978-80-8075-617-8

Vysokoškolská učebnica „Pracovné právo pre personálnych manažérov I.“, ktorá je určená nie len študentom FSEV TnU AD, ale i širokému okruhu čitateľov, poskytuje študentom ucelený výklad problematiky tvoriacej podstatu pracovného práva. V rámci jednotlivých kapitol sa venuje pozornosť otázkam podstate, predmetu a funkcie pracovného práva, charakteristike pracovnoprávnych vzťahov, pracovnému pomeru a jeho prvkom, subjektom pracovnoprávneho vzťahu, skončeniu pracovného pomeru, obsahu a vymedzeniu pracovnej disciplíny a s ňou spojenej disciplinárnej zodpovednosti.

Systémy verejnej správy

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

KÚTIK, J. – KARBACH, R.

2011

monografia

204

Sprint dva

978-80-89393-53-4

Monografia „Systémy verejnej správy“ je dielo riešiace komparáciu systémov verejnej správy u nás, 26 členských štátov Európskej únie a vybraných štátoch sveta, ktorá poskytuje priestor pre rozšírenie obzorov a všeobecných poznatkov o verejnej správe. Využiteľnosť tohto diela pre študentov, pracovníkov verejnej správy a verejného sektora, manažment samospráv a širokú verejnosť poukazuje na kompaktnosť diela. Pozornosť sa sústredí na identitu verejnej správy, vývoj verejnej správy na území Slovenska a postavenie verejnej správy v organizácií štátu. Okrem zovšeobecnenej skutočnosti týkajúcej sa systémov verejnej správy zakladajúcich štátov EÚ je priestor venovaný i ostatným členským štátom podľa jednotlivých etáp rozširovania EÚ. Dôležitým prvokom publikácie je Európska charta miestnej samosprávy, ktorá ako proces progresívneho rozvoja únie napomáha k jej napredovaniu.

Regionálna ekonomika a politika

Autor:

Rok:

Kategória:

Počet strán:

Vydavateľ:

ISBN

Popis

HABÁNIK, J. – KOIŠOVÁ, E.

2011

monografia

175

Sprint dva

978-80-89393-55-8

Monografia „Regionálna ekonomika a politika“ napomáha k pochopeniu problematiky verejnej ekonomiky, verejnej správy, regionálneho rozvoja a verejnej politiky. Autori sa sústreďujú na analýzu rozhodujúcich procesov a vzťah, ktoré prebiehajú v regiónoch. Zároveň umožňujú pochopiť základné teoretické a praktické problémy fungovania regionálnej ekonomiky a politiky prostredníctvom rozkladu regionálnej ekonomiky, faktorov ovplyvňujúcich sociálny a ekonomický rozvoj regiónov a vzťahov voči hospodárskej politike EÚ pri zameraní jej štruktúrnych operácií v cieľoch regionálna konkurencieschopnosť, konvergencia a zamestnanosť. Monografia prispieva k zdokonaleniu ekonomickej teórie, tvorbe logických úvah a úsudkov o praktickej orientácii v opatreniach vlády a regionálnej samosprávy.