Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky

Profil katedry

Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky patrí medzi nosné katedry FSEV TnUAD. Prioritne zabezpečuje funkčnosť akreditovaného študijného odboru 8 Ekonómia a manažment (Economics and Management) so zameraním sa na Verejnú správu a regionálny rozvoj (Public Administration and Regional Development) v I. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra taktiež zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov daného odboru so zameraním sa na Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personal Management) v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.

Katedra do 31.08.2015 pôsobila pod názvom Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, ktorá vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry verejnej správy. S účinnosťou od 01.09.2015 nesie katedra názov Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky (KVS a RE).

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti ekonómie verejného sektora, verejnej ekonomiky, verejných financií, organizácie a riadenia verejnej správy a správneho práva.

Absolvent nájde uplatnenie v orgánoch samospráv miest a obcí, vyšších územných celkoch a v okresných orgánoch miestnej štátnej správy v oblasti verejných financií, zamestnanosti a sociálnych istôt, ďalej v neziskovej sfére, zvlášť v ekonomike zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb, kultúry, cirkvi, ale aj telesnej kultúry a športu. 

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Pedagogicky je katedra profilovaná na výučbu teoretických konceptov a praktických zručností študijného odboru Ekonómia a manažment.
Katedra zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov:

 • Pre študijný program Verejná správa – I. stupeň:
  Bakalársky seminár + bakalárska práca, Dejiny verejnej správy, Ekonomika a manažment VÚC, Ekonomika a správa obcí, Ekonomika verejného sektora, Kontrolný systém vo VS, Krízový manažment vo VS, Odborná prax, Regionálna ekonomika a politika, Správne právo, Teória a riadenie VS, Základy práva, Pracovné právo.
 • Pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň:
  Manažment ochrany organizácií,  Pracovné právo, Základy práva.
 • Pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň:
  Ekonomika a manažment verejného sektora, Obchodné vedenie a konanie zamestnávateľa, Pracovné a sociálne právo.

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry záverečné práce, tzn. bakalárske práce v I. stupni, diplomové práce v II. stupni a dizertačné práce v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti.

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Vedecko-výskumná činnosť katedry je koncipovaná tak, aby prispievala k štúdiu a riešeniu aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja, regionálnej politiky ako i ekonomických a legislatívnych aspektov fungovania verejnej správy. K oblastiam výskumu, ktorým sa katedra venuje patria najmä:

 • ekonomika verejnej správy a verejného sektora,
 • regionálne disparity územia, regionálny trh práce a problémy súvisiace s rozvojom vidieka,
 • riadenie, efektívnosť a meranie výkonnosti vo verejnej správe,
 • riešenie praktických problémov inštitúcií štátnej správy a samosprávy,
 • sociálno-geografické javy v spoločnosti v súvislosti s regionálnym rozvojom a regionálnou politikou,
 • správne právo,
 • verejné financie a finančné riadenie vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu,
 • využívanie informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe.