Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky

Profil katedry

Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky patrí medzi nosné katedry FSEV TnUAD. Prioritne zabezpečuje funkčnosť akreditovaného študijného odboru 8 Ekonómia a manažment (Economics and Management) so zameraním sa na Verejnú správu a regionálny rozvoj (Public Administration and Regional Development) v I. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra taktiež zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov daného odboru so zameraním sa na Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personal Management) v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.

Katedra do 31.08.2015 pôsobila pod názvom Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, ktorá vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry verejnej správy. S účinnosťou od 01.09.2015 nesie katedra názov Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky (KVS a RE).

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti ekonómie verejného sektora, verejnej ekonomiky, verejných financií, organizácie a riadenia verejnej správy a správneho práva.

Absolvent nájde uplatnenie v orgánoch samospráv miest a obcí, vyšších územných celkoch, v okresných a krajských orgánoch miestnej štátnej správy v oblasti verejných financií, zamestnanosti a sociálnych istôt, ďalej v neziskovej sfére, zvlášť v ekonomike zdravotníctva, školstva, sociálnych služieb, kultúry, cirkvi, ale aj telesnej kultúry a športu. 

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Pedagogicky je katedra profilovaná na výučbu teoretických konceptov a praktických zručností študijného odboru Ekonómia a manažment.
Katedra zabezpečuje výučbu nasledovných predmetov:

 • Pre študijný program Verejná správa – I. stupeň:
  Regionálna ekonomika a politika, Dejiny verejnej správy, Hospodárska geografia, Socio-ekonomická geografia SR, Ekonomika verejného sektora, Krízový manažment verejnej správy, Ekonomika a správa obcí I. a II., Globalizácia a synergetika, Teória a riadenie verejnej správy, Environmentálna politika, Kontrolný systém verejnej správy, Teória verejných financií, Správne právo, Základy práva, Pracovné právo, Ochrana životného prostredia, Ekonomika a manažment VÚC, Verejná a hospodárska diplomacia.
 • Pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň:
  Pracovné právo, Krízový manažment, Teória a riadenie verejnej správy,  Základy práva, Tvorba a ochrana životného prostredia, Základy práva v EÚ.
 • Pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň:
  Pracovné a sociálne právo EÚ, Ekonomika verejného sektora, Teória verejných financií, Svetová ekonomika, Ekonomika a história európskej integrácie v AJ.

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry záverečné práce, tzn. bakalárske práce v I. stupni, diplomové práce v II. stupni a dizertačné práce v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti.

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Vedecko-výskumná činnosť katedry je koncipovaná tak, aby prispievala k štúdiu a riešeniu aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja, regionálnej politiky ako i ekonomických a legislatívnych aspektov fungovania verejnej správy. K oblastiam výskumu, ktorým sa katedra venuje patria najmä:

 • ekonomika verejnej správy a verejného sektora,
 • regionálne disparity územia, regionálny trh práce a problémy súvisiace s rozvojom vidieka,
 • riadenie, efektívnosť a meranie výkonnosti vo verejnej správe,
 • riešenie praktických problémov inštitúcií štátnej správy a samosprávy,
 • sociálno-geografické javy v spoločnosti v súvislosti s regionálnym rozvojom a regionálnou politikou,
 • správne právo,
 • verejné financie a finančné riadenie vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu,
 • využívanie informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe. 
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31