Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Profil katedry 

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov (KM a RĽZ) vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno - ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu a sčasti z Katedry manažmentu. Tvorí nosnú Katedru na FSEV TnUAD pre akreditovaný študijný odbor 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personnel Management) v I. , II. a III. stupni vysokoškolského štúdia a pre študijný program Verejná správa (Public Administration) v I. stupni vysokoškolského štúdia. Zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce a politiky zamestnanosti. Absolvent získa kvalifikáciu manažéra v oblasti ľudských zdrojov a personálnych činností. Nástrojom plnenia tejto funkcie katedry je navrhovaná logicky zosúladená sústava študijných predmetov, prednášok, seminárov, priebežných hodnotení, skúšok a časový harmonogram ich realizácie. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím modernej výpočtovej techniky absolvent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe.

Katedra zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov

Aktuálne trendy v riadení ĽZ, Bakalárska práca, Bakalársky seminár + Bakalárska práca, Bezpečnosť pri práce, Dane a daňová sústava, Diplomová práca, Diplomový seminár, Diplomový seminár + Diplomová práca, Etika a morálka v personalistike, Európske programy a projekty, Interkultúrny manažment v AJ, Komunikácia a prezentácia v PM, Komunikácia a prezentácia v AJ, Manažérska ekonomika, Manažérske kompetencie a  zručnosti v AJ, Manažérske kompetencie a zručnosti v NJ, Manažment, Manažment celoživotného vzdelávania, Manažment ľudských zdrojov I., Manažment ľudských zdrojov II., Manažment ľudských zdrojov v NJ, Marketing,  Marketing management v AJ, Marketing v AJ, Medzinárodný manažment v AJ, Medzinárodný manažment v NJ, Medzinárodný marketing v AJ, Medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, NJ, RJ, Metodológia vedeckej práce, Organizačná kultúra, Organizačné správanie, Personálna a mzdová agenda I., Personálna a mzdová agenda II., Personálny manažment, Personálny manažment I., Personálny manažment II., Personálny manažment v NJ, Project management v AJ, Projektový manažment + projekt, Riadenie a rozvoj kariéry, Sociálne služby, Strategické riadenie ľudských zdrojov, Strategický manažment v CJ – AJ, NJ, RJ, Systémy odmeňovania, Teória organizácie, Trendy na trhu práce a tvorba stratégií zamestnávania, Trh práce a politika zamestnanosti, Tvorba programov a projektov, Úvod do štúdia, Vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku, Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Vzťahy s verejnosťou, Zamestnanecké vzťahy.

Členovia katedry  okrem priamej vyučovacej činnosti vedú záverečné práce tzn. bakalárske práce v I. stupni, diplomové práce v II. stupni, dizertačné práce v III. stupni vysokoškolského štúdia a tiež študentov v rámci Študentskej vedecko-odbornej činnosti. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Podľa sústavy odborov výskumu a vývoja zabezpečuje katedra prioritne výskumné témy z vedného odboru spoločenské vedy – ekonomické vedy a manažment.

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti:

  • riadenia ľudských zdrojov,
  • riadenia personálnych činností,
  • formovania európskeho trhu práce,
  • flexibilných foriem zamestnávania,
  • migrácie pracovnej sily.

Iné aktivity katedry

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov. Medzi najvýznamnejšie aktivity KMaRĽZ patrí organizovanie a účasť členov na medzinárodných vedeckých konferenciách v SR a zahraničí. Katedra pravidelne zabezpečuje vybrané prednášky so špičkovými odborníkmi z akademického prostredia i z praxe. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31