Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Profil katedry 

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov (KMaRĽZ) vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu a sčasti z Katedry manažmentu. Tvorí nosnú Katedru na FSEV TnUAD pre akreditovaný študijný odbor 8. ekonómia a manažment, študijný program ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personnel Management) v I. , II. a III. stupni vysokoškolského štúdia a pre študijný program verejná správa (Public Administration) v I. stupni vysokoškolského štúdia. Zabezpečuje výučbu profilových, povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Magdaléna Tupá, PhD. a jej zástupcom je Ing. Matej Húževka, PhD.

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce a politiky zamestnanosti. Absolvent získa kvalifikáciu manažéra v oblasti ľudských zdrojov a personálnych činností. Nástrojom plnenia tejto funkcie katedry je navrhovaná logicky zosúladená sústava študijných predmetov, prednášok, seminárov, priebežných hodnotení, skúšok a časový harmonogram ich realizácie. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím modernej výpočtovej techniky absolvent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Členovia Katedry manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov FSEV zabezpečujú výučbu predmetov katedry a participujú na výučbe niektorých predmetov spadajúcich pod ostatné katedry FSEV.
Katedra zabezpečuje:

 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň tieto predmety:
  bakalárska práca, bakalársky seminár + bakalárska práca, bezpečnosť pri práci, európske programy a projekty, kolektívne vyjednávanie, komunikácia a prezentácia, manažment, marketing, marketing v AJ, obhajoba bakalárskej práce, odborná prax, personálna a mzdová agenda I., personálna a mzdová agenda II., personálny manažment I., personálny manažment II., systémy odmeňovania, teória organizácie, trh práce a politika zamestnanosti, tvorba programov a projektov pre personalistov 
 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň tieto predmety:
  aktuálne trendy v personálnom manažmente, diplomový seminár I., diplomový seminár II., diplomový seminár + diplomová práca, manažment ľudských zdrojov I., manažment ľudských zdrojov II., marketing management v AJ, medzinárodný marketing v AJ, medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, RJ, obhajoba diplomovej práce, odborná prax, organizačná kultúra, organizačné správanie, personálny marketing, projektový manažment + projekt, projektový manažment v AJ, riadenie a rozvoj kariéry, strategický manažment v CJ – AJ, RJ, zamestnanecké vzťahy, vzťahy s verejnosťou, tréning personálnych činností I., tréning personálnych činností II., vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov
 • pre študijný program ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň tieto predmety:
  aktuálne trendy v riadení ľudských zdrojov, kvantitatívne analýzy v personálnom manažmente, manažment pracovného výkonu, manažment výskumných projektov, manažment zmien, metodológia vedeckej práce, obhajoba dizertačnej práce, odborná prax, produkčné a riadiace štruktúry v organizáciách, strategické riadenie ľudských zdrojov, trendy na trhu práce a tvorba stratégií zamestnávania, vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku 
 • pre študijný program verejná správa – I. stupeň tieto predmety:
  európske programy a projekty, komunikácia a prezentácia, manažment, marketing, personálny manažment vo VS, sociálne služby, trh práce a politika zamestnanosti, tvorba programov a projektov

Členovia katedry  okrem priamej vyučovacej činnosti vedú záverečné práce tzn. bakalárske práce v I. stupni, diplomové práce v II. stupni, dizertačné práce v III. stupni vysokoškolského štúdia a tiež študentov v rámci Študentskej vedecko-odbornej činnosti. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Podľa sústavy odborov výskumu a vývoja zabezpečuje katedra prioritne výskumné témy z vedného odboru spoločenské vedy – ekonomické vedy a manažment.

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti:

 • riadenia ľudských zdrojov,
 • riadenia personálnych činností,
 • formovania európskeho trhu práce,
 • flexibilných foriem zamestnávania,
 • migrácie pracovnej sily.

Iné aktivity katedry

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov. Medzi najvýznamnejšie aktivity KMaRĽZ patrí organizovanie a účasť členov na medzinárodných vedeckých konferenciách v SR a zahraničí. Katedra pravidelne zabezpečuje vybrané prednášky so špičkovými odborníkmi z akademického prostredia i z praxe.