Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Profil katedry 

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov (KM a RĽZ) vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno - ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu a sčasti z Katedry manažmentu. Tvorí nosnú Katedru na FSEV TnUAD pre akreditovaný odbor 3.3.14  Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personnel Management). Zabezpečuje tiež výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov pre študijný odbor 3. 3. 5 Verejná správa a regionálny rozvoj (Public Administration and Regional Development) v I. , II. a III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež na vybraných študijných odboroch ostatných fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce a politiky zamestnanosti. Podľa sústavy odborov výskumu a vývoja zabezpečuje katedra prioritne predmety z vedného odboru spoločenské vedy – ekonomické vedy a manažment. Absolvent získa kvalifikáciu manažéra v oblasti ľudských zdrojov a personálnych činností. Nástrojom plnenia tejto funkcie katedry je navrhovaná logicky zosúladená sústava študijných predmetov, prednášok, seminárov, cvičení, zápočtov, skúšok a časový harmonogram ich realizácie. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím modernej výpočtovej techniky absolvent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe.

Katedra zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov

Aktuálne trendy v riadení ĽZ, Bezpečnosť pri práce, Etika a morálka v personalistike, Komunikácia a prezentácia v PM, Komunikácia a prezentácia v AJ, Manažérske kompetencie a  zručnosti v AJ, Manažérske kompetencie a zručnosti v NJ, Manažment, Manažment celoživotného vzdelávania, Manažment vzdelávania, Manažment ľudských zdrojov I., Manažment ľudských zdrojov II., Manažment ľudských zdrojov v NJ, Marketing,  Marketing management v AJ, Marketing v AJ, Medzinárodný manažment, Medzinárodný manažment v NJ, Medzinárodný marketing v AJ, Medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, NJ, RJ, Organizačná kultúra, Organizačné správanie, Personálna a mzdová agenda I., Personálna a mzdová agenda II., Personálny manažment I., Personálny manažment II., Personálny manažment v NJ, Podniková kultúra, Project management v AJ, Projektový manažment + projekt, Riadenie a rozvoj kariéry, Strategický manažment v CJ – AJ, NJ, RJ, Systémy odmeňovania, Teória organizácie, Trh práce a politika zamestnanosti, Tvorba programov a projektov, Úvod do štúdia, Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Vzťahy s verejnosťou, Zamestnanecké vzťahy.  

Členovia katedry  okrem priamej vyučovacej činnosti vedú záverečné práce tzn. bakalárske práce v I. stupni a diplomové práce v II. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Podľa sústavy odborov výskumu a vývoja zabezpečuje katedra prioritne výskumné témy z vedného odboru spoločenské vedy – ekonomické vedy a manažment.

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti:

  • riadenia ľudských zdrojov,
  • riadenia personálnych činností,
  • formovania európskeho trhu práce,
  • flexibilných foriem zamestnávania,
  • migrácie pracovnej sily.

Iné aktivity katedry

Medzi najvýznamnejšie aktivity KMaRĽZ patrí organizovanie a účasť členov na medzinárodných vedeckých konferenciách v SR a zahraničí. Katedra pravidelne zabezpečuje vybrané prednášky so špičkovými odborníkmi z akademického prostredia i z praxe. Naposledy Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov navštívil prof. Ing. Josef Koubek, CSc. Z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta informatiky a štatistiky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30