Budova FSEV TnUAD v Trenčíne bude z dôvodu čerpania dovolenky od 25.7.2022 do 7.8.2022 zatvorená.

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Profil katedry 

Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov (KM a RĽZ) vznikla v r. 2010 v rámci reorganizácie Fakulty sociálno - ekonomických vzťahov (FSEV) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne z Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu a sčasti z Katedry manažmentu. Tvorí nosnú Katedru na FSEV TnUAD pre akreditovaný študijný odbor 8. Ekonómia a manažment, študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources & Personnel Management) v I. , II. a III. stupni vysokoškolského štúdia a pre študijný program Verejná správa (Public Administration) v I. stupni vysokoškolského štúdia. Zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Základom odbornej a pedagogickej činnosti katedry je rozširovanie a prehlbovanie teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce a politiky zamestnanosti. Absolvent získa kvalifikáciu manažéra v oblasti ľudských zdrojov a personálnych činností. Nástrojom plnenia tejto funkcie katedry je navrhovaná logicky zosúladená sústava študijných predmetov, prednášok, seminárov, priebežných hodnotení, skúšok a časový harmonogram ich realizácie. Prostredníctvom modelovania a simulácie praktických problémov s využitím modernej výpočtovej techniky absolvent získava schopnosť riešiť nielen teoretické problémy, ale aj problémy hospodárskej praxe.

Katedra zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov

Aktuálne trendy v riadení ĽZ, Bakalárska práca, Bakalársky seminár + Bakalárska práca, Bezpečnosť pri práce, Dane a daňová sústava, Diplomová práca, Diplomový seminár, Diplomový seminár + Diplomová práca, Etika a morálka v personalistike, Európske programy a projekty, Interkultúrny manažment v AJ, Komunikácia a prezentácia v PM, Komunikácia a prezentácia v AJ, Manažérska ekonomika, Manažérske kompetencie a  zručnosti v AJ, Manažérske kompetencie a zručnosti v NJ, Manažment, Manažment celoživotného vzdelávania, Manažment ľudských zdrojov I., Manažment ľudských zdrojov II., Manažment ľudských zdrojov v NJ, Marketing,  Marketing management v AJ, Marketing v AJ, Medzinárodný manažment v AJ, Medzinárodný manažment v NJ, Medzinárodný marketing v AJ, Medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v cudzom jazyku – AJ, NJ, RJ, Metodológia vedeckej práce, Organizačná kultúra, Organizačné správanie, Personálna a mzdová agenda I., Personálna a mzdová agenda II., Personálny manažment, Personálny manažment I., Personálny manažment II., Personálny manažment v NJ, Project management v AJ, Projektový manažment + projekt, Riadenie a rozvoj kariéry, Sociálne služby, Strategické riadenie ľudských zdrojov, Strategický manažment v CJ – AJ, NJ, RJ, Systémy odmeňovania, Teória organizácie, Trendy na trhu práce a tvorba stratégií zamestnávania, Trh práce a politika zamestnanosti, Tvorba programov a projektov, Úvod do štúdia, Vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku, Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Vzťahy s verejnosťou, Zamestnanecké vzťahy.

Členovia katedry  okrem priamej vyučovacej činnosti vedú záverečné práce tzn. bakalárske práce v I. stupni, diplomové práce v II. stupni, dizertačné práce v III. stupni vysokoškolského štúdia a tiež študentov v rámci Študentskej vedecko-odbornej činnosti. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Podľa sústavy odborov výskumu a vývoja zabezpečuje katedra prioritne výskumné témy z vedného odboru spoločenské vedy – ekonomické vedy a manažment.

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti:

  • riadenia ľudských zdrojov,
  • riadenia personálnych činností,
  • formovania európskeho trhu práce,
  • flexibilných foriem zamestnávania,
  • migrácie pracovnej sily.

Iné aktivity katedry

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na vybrané problémy z oblasti riadenia slovenských podnikov. Medzi najvýznamnejšie aktivity KMaRĽZ patrí organizovanie a účasť členov na medzinárodných vedeckých konferenciách v SR a zahraničí. Katedra pravidelne zabezpečuje vybrané prednášky so špičkovými odborníkmi z akademického prostredia i z praxe.