KMaRĽZ | Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Miestnosť: B 209
Tel.: 032/7400 440
E-mail: magdalena.tupa@tnuni.sk 
Pôsobí na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na funkčnom mieste docent. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov manažment ľudských zdrojov, tréning personálnych činností, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, strategické riadenie ľudských zdrojov a teória organizácie.
Jej výskumná činnosť je zameraná na pracovnú migráciu a špecifiká riadenia ľudských zdrojov. Výsledky jej vedeckej práce sú publikované vo viac ako 20 článkoch v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus. Bola riešiteľkou 6 projektov, z toho v dvoch bola zástupcom zodpovedného riešiteľa. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou 2 vedecko-výskumných projektov a na riešení ďalších spolupracuje.
Je osobou spoluzodpovednou za študijné programy ľudské zdroje a personálny manažment I. a III. stupeň.


Funkčné miesto profesor

prof. Yuriy Bilan, PhD.

Miestnosť: B 312
Tel.: 032/7400 449
E-mail: yuriy.bilan@tnuni.sk 
Na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov je na funkčnom mieste docenta. Je nositeľom titulu profesor vo vednom odbore manažment a ekonomika podniku, ktorý získal na Univerzite Tomáši Bati v Zlíne v roku 2022.
Pedagogická činnosť je zameraná na výučbu predmetov na I. stupni štúdia: marketing v AJ. Na II. stupni štúdia sú to: medzinárodný marketing v AJ, manažérske kompetencie a zručnosti v AJ, strategický manažment v AJ.
Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava na problematiku trhu práce, migráciu pracovnej sily, malé a stredné podniky.

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.

Miestnosť: B 213
Tel.: 032/7400 443
E-mail: adriana.grencikova@tnuni.sk 
Je habilitovaná docentka v odbore 8. ekonómia a manažment. Venuje sa problematike personálneho manažmentu, trhu práce, organizačnému správaniu a aktuálnym problémom z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Je autorkou 151 vedeckých štúdií, 6 monografií a 6 učebných textov. Je osobou zodpovednou za študijný program ľudské zdroje a personálny manažment I. stupeň, školiteľkou doktorandského štúdia, podieľa sa na riešení medzinárodných a vedeckých projektov.

prof. Ing. Dr. Valentinas Navickas

Miestnosť: B 312
Tel.: 032/7400 448
E-mail: valentinas.navickas@tnuni.sk 
Na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov je na funkčnom mieste profesora. Je nositeľom titulu profesor, ktorý získal na Kaunas university of Technology v roku 2012.
Pedagogická činnosť je zameraná na výučbu predmetov na II. stupni štúdia: strategický manažment v RJ, medzinárodný trh práce a politika zamestnanosti v RJ, zamestnanecké vzťahy, finančný manažment, vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku.
Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava na problematiku riadenia personálnych činností, migráciu pracovnej sily, malé a stredné podniky.

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD.

Miestnosť: B 211
Tel.: 032/7400 452
E-mail: eva.rievajova@tnuni.sk 
Od roku 2005 pôsobila ako vysokoškolská profesorka na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v súčasnosti na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Počas predchádzajúceho pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave bola garantkou študijných programov a predmetov, školiteľkou doktorandov, zapojená do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Vo vzdelávacej činnosti sa v súčasnosti zameriava na problematiku trhu práce, zamestnanosti, politiky zamestnanosti, vzdelávania z pohľadu ekonomického i sociálneho. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti bola a je zapojená do riešenia ako vedúca riešiteľka a spoluriešiteľka viacerých domácich aj zahraničných výskumných projektov zameraných predovšetkým na oblasť trhu práce, riadenia ľudských zdrojov a sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenska i v zahraničí. Predmetom jej publikačnej činnosti sú ľudské zdroje, vzdelávanie, trh práce, regionálne aspekty nezamestnanosti, mobilita a migrácia pracovnej sily. Je posudzovateľkou Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ. Počas predchádzajúceho pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave vykonávala funkciu vedúcej katedry a členky Vedeckej rady fakulty.

prof. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
Miestnosť: 102 dekanát
Tel.: 032/7400 405
E-mail: zoltan.rozsa@tnuni.sk 
Pôsobí na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo funkcií profesora. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov marketing, organizačné správanie, metodológia vedeckej práce, metódy vedeckého výskumu, vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku a manažment pracovného výskumu.
Jeho výskumná činnosť je zameraná na špecifiká riadenia ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch, konkrétne sa venuje vplyvu spoločenskej zodpovednosti a sociálnych médií.
Výsledky vedeckej práce sú publikované vo viac ako 50 článkoch v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus. Prispieva rozvoju vedy aj ako recenzent vedeckých článkov a projektov v zahraničných časopisoch a projektoch. Je osobou zodpovednou za študijné programy ľudské zdroje a personálny manažment II. a III. stupeň.


Funkčné miesto docent

Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Vedúca katedry
Miestnosť: B 209
Tel.: 032/7400 440
E-mail: magdalena.tupa@tnuni.sk 
Pôsobí na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na funkčnom mieste docent. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov manažment ľudských zdrojov, tréning personálnych činností, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, strategické riadenie ľudských zdrojov a teória organizácie.
Jej výskumná činnosť je zameraná na pracovnú migráciu a špecifiká riadenia ľudských zdrojov. Výsledky jej vedeckej práce sú publikované vo viac ako 20 článkoch v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science alebo Scopus. Bola riešiteľkou 6 projektov, z toho v dvoch bola zástupcom zodpovedného riešiteľa. V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou 2 vedecko-výskumných projektov a na riešení ďalších spolupracuje.
Je osobou spoluzodpovednou za študijné programy Ľudské zdroje a personálny manažment I. a III. stupeň.

Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Prodekan pre pedagogiku – II. a III. stupeň VŠ štúdia
Miestnosť: B 200
Tel.: 032/7400 407
E-mail: tatiana.masarova@tnuni.sk 
Na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov pôsobí vo funkcii docenta. Je nositeľkou vedecko-akademickej hodnosti PhD., ktorú získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodárskej fakulte v roku 2008 vo vednom odbore Ekonomická teória. Pedagogická činnosť je zameraná na výučbu predmetov na I. stupni štúdia: sociálna politika, trh práce a politika zamestnanosti a personálny manažment. Na II. stupni štúdia sú to zamestnanecké vzťahy a organizačná kultúra. Svoje vedecko-výskumné aktivity zameriava na problematiku riadenia personálnych činností a migráciu pracovnej sily. Vybrané vedecké publikácie sú evidované v medzinárodných databázach Web of Science a SCOPUS. Ako zodpovedná riešiteľka a spoluriešiteľka sa podieľala na vedeckých projektov, ktoré financovali domáce a zahraničné agentúry. V roku 2019 absolvovala učiteľskú mobilitu na univerzite v Zwickau v Nemecku.


Odborní asistenti

Ing. Matej Húževka, PhD.

zástupca vedúceho katedry
Miestnosť: B 211
Tel.: 032/7400 452
E-mail: matej.huzevka@tnuni.sk 
Na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pôsobí ako odborný asistent. V roku 2023 obhájil dizertačnú prácu s názvom Zmeny na trhu práce v dôsledku pandémie COVID-19. Jeho pedagogická činnosť sa zameriava na predmety II. stupňa: manažment ľudských zdrojov I. a II., riadenie a rozvoj kariéry, vzťahy s verejnosťou a sociológia práce. Jeho vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na problematiku aktuálnych zmien na trhu práce, spojitosti makroekonomického vývoja s procesmi na trhu práce a aktuálnych trendov v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Je spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov a spoluautorom viacerých publikácií evidovaných vo vedeckých databázach.

Ing. Martin Šrámka, PhD.

Miestnosť: B 312
Tel.: 032/7400 470 (105)
E-mail: martin.sramka@tnuni.sk 
Pôsobí ako prorektor pre vzdelávanie na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je odborným asistentom na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Vo svojom výskume sa zameriava najmä na problematiku trhu práce, riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment. Publikoval články vo viacerých medzinárodných vedeckých časopisoch indexovaných na Web of Science a Scopus. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje predmetom manažment, trendy v personálnom manažmente, organizačné správanie.


Doktorandi

Ing. Jaroslav Belás

Miestnosť: B 212
Tel.: 032/7400 446
E-mail: jaroslav.belas@tnuni.sk 
Je doktorandom na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na problematiku Vplyvu uplatňovania konceptu CSR na riadenie ľudských zdrojov v segmente malých a stredných podnikov. Pedagogická činnosť je zameraná na predmety marketing, manažment. Doktorand je členom Akademického senátu FSEV za študentskú časť.

Ing. Samuel Body

Miestnosť: B 212
Tel.: 032/7400 446
E-mail: samuel.body@tnuni.sk 
Je denný doktorand Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom programe ľudské zdroje a personálny manažment. V treťom stupni štúdia sa zaoberá problematikou riadenia ľudských zdrojov, KPI a modelmi merajúcimi výkonnosť organizácie. Jeho dizertačná práca má názov Modelovanie vplyvu praktík riadenia ľudských zdrojov na výkonnosť organizácie. Doktorand je podpredsedom Akademického senátu FSEV za študentskú časť.

Ing. Jakub Holúbek

Miestnosť: B 212
Tel.: 032/7400 446
E-mail: jakub.holubek@tnuni.sk 
Je doktorandom na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na problematiku: Personalizácie práce a jej vplyvu na angažovanosť zamestnancov. Pedagogická činnosť je zameraná na predmety: tréning personálnych činností I. a tréning personálnych činností II. Doktorand je súčasťou riešiteľských kolektívov v projekte APVV.

Ing. Lukrécia Hunková

Miestnosť: B 210
Tel.: 032/7400 444
E-mail: lukrecia.hunkova@tnuni.sk 
Je dennou doktorandkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom programe ľudské zdroje a personálny manažment. V treťom stupni štúdia sa zaoberá problematikou kompetenčných modelov, personálneho riadenia a Industry 5.0. Jej dizertačná práca má názov Identifikácia zmien vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií u personálnych manažérov pod vplyvom Industry 5.0.

Ing. Kristína Kozová

Miestnosť: B 210
Tel.: 032/7400 444
E-mail: kristina.kozova@tnuni.sk 
Je dennou doktorandkou Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v študijnom programe ľudské zdroje a personálny manažment. V treťom stupni štúdia sa zaoberá problematikou trhu práce, generačnej výmeny na trhu práce a pracovnými preferenciami pracovnej sily. Jej dizertačná práca má názov Zmeny v generačných preferenciách pri výbere pracovného miesta.

Ing. Veronika Mozolová

Miestnosť: B 207
Tel.: 032/7400 445
E-mail: veronika.mozolova@tnuni.sk 
Je doktorandkou na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na problematiku: Spokojnosť sestier s pracovnými podmienkami a jej vplyv na udržateľnosť personálneho zabezpečenia nemocníc. Pedagogická činnosť je zameraná na predmety: teória organizácie a trh práce a politika zamestnanosti. Doktorandka je súčasťou riešiteľských kolektívov v projektoch APVV a VEGA.

Ing. Richard Rigó

Miestnosť: B 207
Tel.: 032/7400 445
E-mail: richard.rigo@tnuni.sk 
Je doktorandom na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na problematiku: Zmeny na trhu práce v dôsledku generačnej výmeny. V tejto oblasti doktorand spolupracuje na niekoľkých publikáciách. Pedagogická činnosť je zameraná na predmety: personálny manažment, teória organizácie a trh práce a politika zamestnanosti. Doktorand je členom Disciplinárnej komisie FSEV za študentskú časť.


Externí doktorandi