Katedra sociálnych a humanitných vied

Profil katedry

V roku 2010 vznikla na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Katedra sociálnych a humanitných vied, ktorá vzhľadom na profiláciu absolventov študijných programov poskytuje študentom široké vedomosti a praktické zručnosti v oblasti humanitných, sociálnych  a filologických vied.

Katedra sociálnych a humanitných vied zabezpečuje výučbu predmetov, v ktorých sa vytvára teoretický základ  vied o spoločnosti a človeku. V ich nadväznosti vyučujúci, odborníci jednotlivých vied, prenášajú teoretické poznatky do aplikovanej roviny v akreditovaných študijných programoch  verejná správa I. stupeň a v odbore ľudské zdroje  a personálny manažment I.,II. a III. stupeň vzdelávania.

Katedra sociálnych a humanitných vied  garantuje  proces výučby jazykov  vo všetkých  troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t.j. v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu  v dennej i externej forme. Vysokoškolskí učitelia katedry vyučujú odborný jazyk a terminológiu v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku a podieľajú sa na výučbe predmetov v cudzích svetových jazykoch.

Garancia  predmetov  katedry má jadro  v rozvoji zručností študentov pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na trhu práce a  ďalší profesijný rozvoj v oblasti: 

 • rozvoj poznávacích procesov, najmä myslenia- pružnosť rýchlosť, rozhodovanie,
 • tvorivosť- kreativita v prístupoch a riešeniach problémových situácií,
 • komunikačné zručnosti v cudzom i materinskom jazyku,
 • zvládanie firemnej kultúry v oblasti internej i externej komunikácie- práca s textom, 
 • sociálne zručnosti,
 • zručnosti v špecifických manažérskych situáciách- výberové konanie, obchodné rokovanie, vyjednávanie, riešenie konfliktov, asertívne správanie,
 • etické správanie, lojalita.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Katedra sociálnych a humanitných vied garantuje výučbu predmetov v jednotlivých študijných programoch  nasledovne:

 • študijný program ľudské zdroje a personálny manažment I. stupeň:
  psychológia, sociológia, sociálna politika, anglický jazyk I., anglický jazyk II., nemecký jazyk I. nemecký jazyk II., angličtina pre personalistov I, angličtina pre personalistov II.,  anglický jazyk III, anglický jazyk IV., nemecký jazyk III., nemecký jazyk IV., sociálne zabezpečenie, psychohygiena (psychológia zdravia),
 • študijný program ľudské zdroje a personálny manažment II. stupeň:
  sociológia práce, manažérske kompetencie a zručnosti v AJ, manažérska psychológia, spoločenská komunikácia a protokol, ekonomická sociológia,
 • študijný program ľudské zdroje a personálny manažment III. stupeň:
  vedecký výskum a jeho prezentácia v cudzom jazyku,
 • študijný program verejná správa I. stupeň:
  psychológia, filozofia, anglický jazyk I., anglický jazyk II., nemecký jazyk I., nemecký jazyk II.,  ruský jazyk I., ruský jazyk II., španielsky jazyk I., španielsky jazyk II., anglický jazyk III., anglický jazyk IV., sociálna politika, sociálne služby, nemecký jazyk III., nemecký jazyk IV., ruský jazyk III., ruský jazyk IV., španielsky jazyk III., španielsky jazyk IV., anglický jazyk V., anglický jazyk VI., nemecký jazyk V., nemecký jazyk VI., ruský jazyk V., ruský jazyk VI., španielsky jazyk V., španielsky jazyk VI..

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry 

Vzhľadom na personálne zloženie katedry a garanciu predmetov smeruje vedecko-výskumná činnosť do oblasti aplikovanej psychológie a sociológie, sociálnej politiky a sociálnych služieb, etiky a morálky v podnikaní a merania kvality života prostredníctvom tém záverečných prác,  monografií, učebníc a projektov  nasledujúco: 

 • Aplikácia psychologických poznatkov v oblasti ľudských zdrojov – Mgr. et Mgr. Kristína Bulková, PhD.
 • Komparácia riadenia ľudských zdrojov, jazykové kompetencie a prenosné kompetencie  – Mgr. Monika Gullerová, PhD.         
 • Odborová didaktika, nemecký jazyk ‒ PhDr. Miroslav Fašanok, PhD. 
 • Motivácia a odmeňovanie zamestnancov ‒ PhDr. Jana Španková, PhD.
 • Migrácia pracovnej sily ‒ PhDr. Jana Španková, PhD.
 • Subjektívne faktory kvality života a psychohygiena ‒ PhDr. Eva Živčicová, PhD.
 • Rozvoj profesijných kompetencií a sociálnych kompetencií- PhDr. Eva Živčicová, PhD.