Katedra sociálnych a humanitných vied

Profil katedry

V roku 2010 vznikla na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Katedra sociálnych a humanitných vied, ktorá vzhľadom na profiláciu absolventov študijných odborov Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa a regionálny rozvoj poskytuje študentom široké vedomosti a praktické zručnosti v oblasti humanitných, sociálnych a filologických vied.

Katedra zabezpečuje výučbu filozofie, sociológie, psychológie a politológie ako základných vied o spoločnosti a človeku. V ich nadväznosti odborníci jednotlivých vied prenášajú teoretické poznatky do aplikovanej roviny v obsahu predmetov – sociológia práce, ekonomická sociológia a psychohygiena. V oblasti komunikácie garantuje predmety interkultúrna komunikácia, komunikačné zručnosti, spoločenská komunikácia a diplomatický protokol. V sociálnej oblasti realizuje výučbu predmetov sociálna politika a sociálna práca.

Katedra garantuje proces výučby cudzích jazykov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. j. v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom štúdiu v dennej i externej forme. Vysokoškolskí učitelia katedry vyučujú odborný jazyk a terminológiu v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom  jazyku  a podieľajú sa na výučbe odborných predmetov v cudzích jazykoch. V rámci výmenných študijných pobytov katedra realizuje vzdelávanie zahraničných študentov vo vybraných predmetoch podľa potrieb študentských mobilít.

Zameriavame sa na zvyšovanie konkurenčnej výhody absolventa v oblasti:

  • rozvoj poznávacích procesov najmä myslenia – pružnosť, rýchlosť, rozhodovanie,
  • tvorivosť – kreativita v prístupoch a riešeniach problémových situácií,
  • komunikačné zručnosti v cudzom i materinskom jazyku,
  • zvládanie firemnej kultúry v oblasti internej i externej komunikácie - práca s textom,
  • osvojenie si vedomostí z textovej lingvistiky je nevyhnutnosťou pre kvalitné konštituovanie odborného komunikátu so zameraním na ekonomický a technický text,
  • zručnosti v špecifických manažérskych situáciách – výberové konanie, obchodné rokovanie, vyjednávanie, riešenie konfliktov, asertívne správanie,
  • etické správanie, loajalita.


Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry záverečné práce v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia.

Garancia predmetov katedry má jadro v rozvoji zručností študentov pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na trhu práce a ďalší profesijný rozvoj.

Vzhľadom na personálne zloženie katedry a garanciu predmetov smeruje zameranie vedecko-výskumnej činnosti do oblasti lingvistiky, lingvistických analýz, interkultúrnej komunikácie a merania kvality života vo forme dizertačných prác a monografií.

Členovia katedry sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných vedeckých konferenciách a participujú na medzinárodných vedeckých a výskumných projektoch.