Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Katedra sociálnych a humanitných vied

Profil katedry

V roku 2010 vznikla na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Katedra sociálnych a humanitných vied, ktorá vzhľadom na profiláciu absolventov študijných odborov Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa a regionálny rozvoj poskytuje študentom široké vedomosti a praktické zručnosti v oblasti humanitných, sociálnych a filologických vied.

Katedra zabezpečuje výučbu filozofie, sociológie, psychológie a politológie ako základných vied o spoločnosti a človeku. V ich nadväznosti odborníci jednotlivých vied prenášajú teoretické poznatky do aplikovanej roviny v obsahu predmetov – sociológia práce, ekonomická sociológia a psychohygiena. V oblasti komunikácie garantuje predmety interkultúrna komunikácia, komunikačné zručnosti, spoločenská komunikácia a diplomatický protokol. V sociálnej oblasti realizuje výučbu predmetov sociálna politika a sociálna práca.

Katedra garantuje proces výučby cudzích jazykov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, t. j. v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom a doktorandskom štúdiu v dennej i externej forme. Vysokoškolskí učitelia katedry vyučujú odborný jazyk a terminológiu v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom  jazyku  a podieľajú sa na výučbe odborných predmetov v cudzích jazykoch. V rámci výmenných študijných pobytov katedra realizuje vzdelávanie zahraničných študentov vo vybraných predmetoch podľa potrieb študentských mobilít.

Zameriavame sa na zvyšovanie konkurenčnej výhody absolventa v oblasti:

  • rozvoj poznávacích procesov najmä myslenia – pružnosť, rýchlosť, rozhodovanie,
  • tvorivosť – kreativita v prístupoch a riešeniach problémových situácií,
  • komunikačné zručnosti v cudzom i materinskom jazyku,
  • zvládanie firemnej kultúry v oblasti internej i externej komunikácie - práca s textom,
  • osvojenie si vedomostí z textovej lingvistiky je nevyhnutnosťou pre kvalitné konštituovanie odborného komunikátu so zameraním na ekonomický a technický text,
  • zručnosti v špecifických manažérskych situáciách – výberové konanie, obchodné rokovanie, vyjednávanie, riešenie konfliktov, asertívne správanie,
  • etické správanie, loajalita.


Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry záverečné práce v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia.

Garancia predmetov katedry má jadro v rozvoji zručností študentov pre zvyšovanie ich konkurencieschopnosti na trhu práce a ďalší profesijný rozvoj.

Vzhľadom na personálne zloženie katedry a garanciu predmetov smeruje zameranie vedecko-výskumnej činnosti do oblasti lingvistiky, lingvistických analýz, interkultúrnej komunikácie a merania kvality života vo forme dizertačných prác a monografií.

Členovia katedry sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných vedeckých konferenciách a participujú na medzinárodných vedeckých a výskumných projektoch. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31