Katedra ekonómie a ekonomiky

Profil katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky vznikla súčasne so vznikom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, v tom čase niesla názov Katedra ekonómie. Neskôr sa premenovala na Katedru mikro a makroekonómie a po reorganizácii FSEV v roku 2010 sa zmenil jej názov na Katedra ekonómie a ekonomiky.

Katedra ekonómie a ekonomiky vytvára všeobecný teoreticko-vedomostný základ pre akreditovaný študijný odbor 8 Ekonómia a manažment. V tomto študijnom odbore Katedra ekonómie a ekonomiky zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v študijných programoch Verejná správa I. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment I., II. a III. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment v AJj – II. stupeň.

V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Jana Masárová, PhD.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Členovia Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV zabezpečujú výučbu predmetov katedry a participujú na výučbe niektorých predmetov, spadajúcich pod ostatné katedry FSEV.
Katedra zabezpečuje:

 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika I., Úvod do štúdia, Informatika, Mikroekonómia, Podnikové hospodárstvo, Matematika II., Praktické cvičenia z matematiky, Makroekonómia, Účtovníctvo I., Štatistika, Dejiny hospodárstva, Ekonomické teórie v AJ, Praktické cvičenia z matematiky II., Podnikové financie, Účtovníctvo II., Demografia, Hospodárska štatistika, Bakalársky seminár + bakalárska práca, Ceny a cenové stratégie, Bakalárska práca, Medzinárodné ekonomické vzťah v AJ.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň tieto predmety:
  Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Metódy vedeckého výskumu, Ekonomika malého a stredného podnikania, Makroekonomické rozhodovacie procesy, Diplomový seminár, Ekonometria, Svetová ekonomika,  Úvod do prognostiky, Poisťovníctvo, Finančný manažment, Diplomový seminár, Finančná a ekonomická analýza, Hospodárska politika, Diplomová práca, Hospodárska politika EÚ, Financie a mena, Makroekonomické analýzy.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment v anglickom jazyku II. stupeň tieto predmety:
  Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Metódy vedeckého výskumu, Ekonomika malého a stredného podnikania, Makroekonomické rozhodovacie procesy, Ekonometria, Svetová ekonomika, Úvod do prognostiky, Finančný manažment, Diplomový seminár, Finančná a ekonomická analýza, Hospodárska politika, Diplomový seminár + diplomová práca, Hospodárska politika EÚ.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň tieto predmety:
  Mikroekonomické a makroekonomické teórie, Metodológia vedeckej práce, Manažérska ekonomika.
 • pre študijný program Verejná správa – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika I., Informatika, Financie a mena, Praktické cvičenia z matematiky, Mikroekonómia, Matematika II., Aplikovaná informatika, Makroekonómia, Štatistika, Podnikové financie, Účtovníctvo, Informačné systémy vo VS, Hospodárska politika, Podnikové hospodárstvo, Hospodárska politika EÚ, Bakalársky seminár + bakalárska práca, Bankovníctvo, Makroekonomické analýzy, Bakalárska práca. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry spracovanie bakalárskych prác v I. stupni, diplomových prác v II. stupni a dizertačných prác v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Vedecká profilácia katedry je heterogénna vzhľadom na skutočnosť, že členovia katedry zabezpečujú široké spektrum vyučovaných predmetov a sú zapojení do vedecko-výskumných projektov z rôznych oblastí. Členovia katedry sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberajú najmä nasledujúcimi vedeckými témami:

 • konkurencieschopnosť a ekonomický rast v krajinách EÚ,
 • ekonomický rozvoj regiónov a regionálne rozdiely v štátoch Vyšehradskej skupiny, 
 • význam ľudských zdrojov na trhu práce,
 • význam malých a stredných podnikov pre rozvoj regiónov, 
 • klastre a ich význam pre rozvoj regiónov,
 • manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov,
 • demografické trendy v SR a EÚ,
 • efektívnosť finančných trhov.