Katedra ekonómie a ekonomiky

Profil katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky vznikla súčasne so vznikom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, v tom čase niesla názov Katedra ekonómie. Neskôr sa premenovala na Katedru mikro a makroekonómie a po reorganizácii FSEV v roku 2010 sa zmenil jej názov na Katedra ekonómie a ekonomiky.

Katedra ekonómie a ekonomiky vytvára všeobecný teoreticko-vedomostný základ pre akreditovaný študijný odbor 8 Ekonómia a manažment. V tomto študijnom odbore Katedra ekonómie a ekonomiky zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v študijných programoch Verejná správa I. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment I., II. a III. Stupeň.

V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Jana Masárová, PhD.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Členovia Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV zabezpečujú výučbu predmetov katedry a participujú na výučbe niektorých predmetov spadajúcich pod ostatné katedry FSEV.
Katedra zabezpečuje:

 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika, Informatika, Štatistika, Podnikové hospodárstvo, Mikroekonómia, Informačné a komunikačné technológie, praktické cvičenia z matematika I., Praktické cvičenia z matematiky II., Demografia, Makroekonómia, Účtovníctvo v podnikoch I., Podnikové financie, Účtovníctvo v podnikoch II., Sociálne a ekonomické procesy v hospodárstve, Dane a daňová sústava, Financie a mena. 
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň tieto predmety:
  Metódy vedeckého výskumu, Ekonometria, Ekonomika malého a stredného podnikania, Úvod do prognostiky, Makroekonomické rozhodovacie procesy, Svetová ekonomika, Verejné financie, Poisťovníctvo, Finančný manažment, Finančná a ekonomická analýza, Teória a prax hospodárskej politiky, Ekonomika a politika EÚ v AJ, Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Makroekonomické analýzy a prognózy.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň tieto predmety:
  Mikroekonomické a makroekonomické teórie.
 • pre študijný program Verejná správa – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika, Mikroekonómia, Financie a mena, Aplikovaná informatika, Makroekonómia, Štatistika, Účtovníctvo, Hospodárska politika, Podnikové hospodárstvo, Účtovníctvo vo verejnej správe, Hospodárska politika EÚ, Verejné financie, Podnikové financie, Makroekonomické analýzy. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry spracovanie bakalárskych prác v I. stupni, diplomových prác v II. stupni a dizertačných prác v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Vedecká profilácia katedry je heterogénna vzhľadom na skutočnosť, že členovia katedry zabezpečujú široké spektrum vyučovaných predmetov a sú zapojení do vedecko-výskumných projektov z rôznych oblastí.

Členovia katedry sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberajú najmä nasledujúcimi vedeckými témami:

 • konkurencieschopnosť a ekonomický rast v krajinách EÚ,
 • ekonomický rozvoj regiónov a regionálne rozdiely v štátoch Vyšehradskej skupiny, 
 • význam ľudských zdrojov na trhu práce,
 • význam malých a stredných podnikov pre rozvoj regiónov, 
 • klastre a ich význam pre rozvoj regiónov,
 • manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov,
 • demografické trendy v SR a EÚ,
 • digitálna ekonomika a jej vplyv na trh práce,
 • ľudský kapitál a jeho vplyv na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR.