Katedra ekonómie a ekonomiky

Profil katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky vznikla v rámci reorganizácie FSEV TnUAD v Trenčíne z Katedry mikro a makroekonómie a z časti z Katedry manažmentu. V súčasnosti je vedúca katedry Ing. Eva Ivanová, CSc.

Katedra ekonómie a ekonomiky vytvára všeobecný teoreticko-vedomostný základ pre študijné programy Verejná správa a regionálny rozvoj I. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment I.a II. stupeň. V uvedených študijných programoch zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov v študijnom odbore 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj a v študijnom odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment.

Katedra zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov

pre študijný program Verejná správa a regionálny rozvoj- I. stupeň tieto predmety:
Všeobecná ekonomická teória, Matematika I., Informatika, Mikroekonómia, Matematika II., Aplikovaná informatika, Makroekonómia, Štatistika, Databázové systémy, Hospodárska politika, Podnikové hospodárstvo, Účtovníctvo, Ekonomická štatistika, Hospodárska politika EÚ, Podnikové financie, Informačné systémy vo VS, Logistika vo VS.

pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment- I. stupeň tieto predmety:
Všeobecno-ekonomická teória, Matematika I., Informatika, Mikroekonómia, Podnikové hospodárstvo, Matematika II., Aplikovaná informatika, Makroekonómia, Účtovníctvo I., Štatistika, Podnikové financie, Demografia, Hospodárska štatistika, Účtovníctvo II., Ceny a cenové stratégie, Rozhodovacie procesy.

pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment- II. stupeň tieto predmety:
Finančná a ekonomická analýza, Ekonomika malého a stredného podnikania, Poisťovníctvo, Finančný manažment, Hospodárska politika, Hospodárska politika EÚ. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Členovia katedry okrem priamej vyučovacej činnosti vedú spracovanie bakalárskych prác v I.  stupni a diplomových prác v II. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-výskumnej činnosti. 

Vedecká profilácia katedry je heterogénna vzhľadom na skutočnosť, že doktorandi v prípade doktorandských prác rešpektujú aj profiláciu pracoviska, kde absolvovali alebo absolvujú doktorandské štúdium (Žilinská univerzita Žilina, VŠB – Technická univerzita Ostrava, SPU Nitra a Národohospodárska EU Bratislava).

Členovia katedry sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberajú nasledujúcimi vedeckými témami:

  • regionálna ekonomika a politika
  • konvergencia finančných trhov krajín EÚ
  • konkurencieschopnosť a ekonomický rast v krajinách EÚ
  • cezhraničná klastrová iniciatíva pre rozvoj kreatívneho priemyslu
  • verejná správa a regionálny rozvoj.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31