Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Katedra ekonómie a ekonomiky

Profil katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky vznikla súčasne so vznikom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, v tom čase niesla názov Katedra ekonómie. Neskôr sa premenovala na Katedru mikro a makroekonómie a po reorganizácii FSEV v roku 2010 sa zmenil jej názov na Katedra ekonómie a ekonomiky.

Katedra ekonómie a ekonomiky vytvára všeobecný teoreticko-vedomostný základ pre akreditovaný študijný odbor 8 Ekonómia a manažment. V tomto študijnom odbore Katedra ekonómie a ekonomiky zabezpečuje výučbu povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v študijných programoch Verejná správa I. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment I., II. a III. stupeň a Ľudské zdroje a personálny manažment v AJj – II. stupeň.

V súčasnosti je vedúcou katedry Ing. Jana Masárová, PhD.

Zameranie pedagogickej činnosti katedry

Členovia Katedry ekonómie a ekonomiky FSEV zabezpečujú výučbu predmetov katedry a participujú na výučbe niektorých predmetov, spadajúcich pod ostatné katedry FSEV.
Katedra zabezpečuje:

 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika I., Úvod do štúdia, Informatika, Mikroekonómia, Podnikové hospodárstvo, Matematika II., Praktické cvičenia z matematiky, Makroekonómia, Účtovníctvo I., Štatistika, Dejiny hospodárstva, Ekonomické teórie v AJ, Praktické cvičenia z matematiky II., Podnikové financie, Účtovníctvo II., Demografia, Hospodárska štatistika, Bakalársky seminár + bakalárska práca, Ceny a cenové stratégie, Bakalárska práca, Medzinárodné ekonomické vzťah v AJ.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – II. stupeň tieto predmety:
  Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Metódy vedeckého výskumu, Ekonomika malého a stredného podnikania, Makroekonomické rozhodovacie procesy, Diplomový seminár, Ekonometria, Svetová ekonomika,  Úvod do prognostiky, Poisťovníctvo, Finančný manažment, Diplomový seminár, Finančná a ekonomická analýza, Hospodárska politika, Diplomová práca, Hospodárska politika EÚ, Financie a mena, Makroekonomické analýzy.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment v anglickom jazyku II. stupeň tieto predmety:
  Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja, Metódy vedeckého výskumu, Ekonomika malého a stredného podnikania, Makroekonomické rozhodovacie procesy, Ekonometria, Svetová ekonomika, Úvod do prognostiky, Finančný manažment, Diplomový seminár, Finančná a ekonomická analýza, Hospodárska politika, Diplomový seminár + diplomová práca, Hospodárska politika EÚ.
 • pre študijný program Ľudské zdroje a personálny manažment – III. stupeň tieto predmety:
  Mikroekonomické a makroekonomické teórie, Metodológia vedeckej práce, Manažérska ekonomika.
 • pre študijný program Verejná správa – I. stupeň tieto predmety:
  Všeobecná ekonomická teória, Matematika I., Informatika, Financie a mena, Praktické cvičenia z matematiky, Mikroekonómia, Matematika II., Aplikovaná informatika, Makroekonómia, Štatistika, Podnikové financie, Účtovníctvo, Informačné systémy vo VS, Hospodárska politika, Podnikové hospodárstvo, Hospodárska politika EÚ, Bakalársky seminár + bakalárska práca, Bankovníctvo, Makroekonomické analýzy, Bakalárska práca. 

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti katedry

Okrem priamej vyučovacej činnosti vedú členovia katedry spracovanie bakalárskych prác v I. stupni, diplomových prác v II. stupni a dizertačných prác v III. stupni vysokoškolského štúdia, a tiež študentov v rámci študentskej vedecko-odbornej činnosti. Vedecká profilácia katedry je heterogénna vzhľadom na skutočnosť, že členovia katedry zabezpečujú široké spektrum vyučovaných predmetov a sú zapojení do vedecko-výskumných projektov z rôznych oblastí. Členovia katedry sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti zaoberajú najmä nasledujúcimi vedeckými témami:

 • konkurencieschopnosť a ekonomický rast v krajinách EÚ,
 • ekonomický rozvoj regiónov a regionálne rozdiely v štátoch Vyšehradskej skupiny, 
 • význam ľudských zdrojov na trhu práce,
 • význam malých a stredných podnikov pre rozvoj regiónov, 
 • klastre a ich význam pre rozvoj regiónov,
 • manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov,
 • demografické trendy v SR a EÚ,
 • efektívnosť finančných trhov.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31