Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

06.09.2021
Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z minulých rokov 2018, 2019 a 2020, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics (rok 2020 v procese indexácie).

Ide o sériu tradične poriadaných podujatí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce. Konferencia sa koná v prostredí kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice a koná sa v rámci projektov VEGA č. 1/0462/20 “Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR”, VEGA č. 1/0689/20 „Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce“ a VEGA č. 1/0357/21 „Multiplikačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR“. Zameriava sa na aktuálne otázky trhu práce a na oblasť riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného obchodu, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na plenárnom zasadnutí vystúpi Ing. Martin Hošták, PhD. z Republikovej únie zamestnávateľov a Ing. Mario Mojžiš HR Manager Enics Slovakia s.r.o. . Medzinárodný vedecký a organizačný výbor zaručuje jej kvalitu. Pod jeho vedením bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov, ktorý bude zaslaný na indexáciu do databáz Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics a Scopus spoločnosti Elsevier.

Cieľom konferencie je stanoviť základné otázky pre nezávislý základný výskum, ktorý bude realizovaný v rámci projektov VEGA, realizovaných na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Účastníci sa môžu na konferenciu prihlásiť pomocou online formulára. Konferenčný poplatok činí 105 € a zahŕňa 2 x coffee break, obed, večeru, spoločenské posedenie a elektronický zborník. Ubytovanie si účastníci konferencie môžu sami zabezpečiť v hoteli Krym v cene 44 € za jednolôžkovú, alebo 77 € za dvojlôžkovú izbu na noc vrátane raňajok. V cene nie je miestna daň. Prijímané budú príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Rokovacím jazykom konferencie bude slovenčina, čeština, angličtina a ruština.Návrat na aktuality