Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce - Mgr. Rusné JEGELAVIČIUTÉ

24.05.2021
V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že

Mgr. Rusné JEGELAVIČIUTÉ
externý doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 25. júna 2021 od 10,00 hod. na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín, zasadačka dekana FSEV.

Téma doktorandskej dizertačnej práce: Determinanty vývoja vodcovských kompetencií
Študijný odbor: 8. ekonómia a manažment
Študijný program: Ľudské zdroje a personálny manažment


Oponenti doktorandskej dizertačnej práce:
1. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
2. doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na sekretariáte dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín.

Ing. Eva Ivanová, CSc.
dekanka FSEVNávrat na aktuality