Študijní poradcovia - tútori

04.11.2020
Na FSEV sú v akademickom roku 2020/21 pre študentov v jednotlivých rokoch štúdia menovaní študijní poradcovi (tútori).

1. stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment  
 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: RNDr. Dana Jašková, PhD.
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Jana  Sochuľáková, PhD.
 • v treťom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Kráľová, PhD.
 • vo štvrtom roku v externej forme štúdia: JUDr. Andrej Poruban, PhD.
Verejná správa  
 • vo všetkých rokoch aj formách štúdia: Ing. Martina Jakubčinová, PhD., MBA

2.   stupeň štúdia

Ľudské zdroje a personálny manažment  
 • v prvom roku v dennej a externej forme štúdia: Ing. Katarína Havierniková, PhD.
 • v druhom roku v dennej a externej forme štúdia: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
 • v treťom roku v externej forme štúdia: Ing. Marcel Kordoš, PhD.

V čom pomáha študijný poradca (tútor) študentom počas ich štúdia? 

 • Poskytuje študentom poradenstvo pri zostavovaní študijného plánu.
 • Objasňuje študentom princípy kreditového štúdia. Pomáha im pri pochopení študijného poriadku. Snaží sa viesť študentov tak, aby mohli dodržať a nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia. 
 • Študijný poradca sleduje aktuálne informácie k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. tvorbu rozvrhu, odovzdávanie záverečných prác, prihlasovanie na štátne skúšky a podobne).
 • Oboznamuje študentov s pravidlami fungovania akademického prostredia ako aj  s právami a povinnosťami študenta.
 • Poskytuje študentom rady v prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu. Poskytuje informácie a spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom, vedúcim katedier, prodekankám pre pedagogickú činnosť a referentkám študijného oddelenia.
 • Študijný poradca venuje pozornosť dodatočne prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
 • Pri identifikovaní systémových a organizačných problémov, resp. v prípade podnetov študentov na zlepšenie kvality a realizácie štúdia, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta  študijného programu. Návrat na aktuality