Týždeň vedy a techniky 2020 na FSEV

04.11.2020
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov si Vás dovoľuje pozvať v rámci TVT2020 na nasledovné odborné podujatia. Podujatia budú uskutočnené on-line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS, v prípade záujmu o účasť, prosím kontaktujte mailom kontaktnú osobu.

Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Dátum konania:  05.11.2020
Čas:  09.00 – 12.00 hod.
Spoluorganizátor: Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Trenčín
Stručný popis podujatia: Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce. Seminár poukazuje na globálne trendy v procese výberu zamestnancov a na možnosti vyhľadávania pracovných miest na trhu práce.
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Masárová, PhD. (tatiana.masarova@tnuni.sk)

Malá veľká krajina / Malý veľký kraj

Dátum konania: 09.11.2020
Čas: 8,00 - 9,30 hod.

Stručný popis podujatia: Cieľom danej aktivity je priblížiť problematiku rozvoja cestovného ruchu aktérmi z daného prostredia, ozrejmiť študentom i širokej verejnosti význam a úlohu organizácií cestovného ruchu, hľadať vzájomné možnosti spolupráce a účasti na riešení danej problematiky a diskutovať o budúcnosti cestovného ruchu v aktuálnych podmienkach.
Kontaktná osoba: Ing. Jakubčinová (martina.jakubcinova@tnuni.sk)

Knižnica pomáha úspešne študovať

Dátum konania: 11.11.2020
Čas:  10,00-11,30 hod.

Stručný popis podujatia: workshop pre študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre spracovanie tém seminárnych, semestrálnych a záverečných prác. Obsahom sú i praktické postupy pri vyhľadávaní informácií a spracovania rešerší.
Kontaktná osoba: PhDr. Eva Živčicová, PhD. (eva.zivcicova@tnuni.sk), Mgr. Miroslava Piscová, Univerzitná knižnica TnUAD

Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest

Dátum konania:  12.11.2020
Čas:  10,00 – 16.00 hod.

Stručný popis podujatia: Konferencia sa zameriava na aktuálne otázky trhu práce a vplyvu 4. priemyselnej revolúcie na zmeny na trhu práce, v oblasti riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného obchodu, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Kontaktná osoba: Ing. Karol Krajčo (karol.krajco@tnuni.sk)
Webová stránka: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/

Ľudské práva 2020

Dátum konania: 13.11.2020
Čas: 8,00 - 9,30

Stručný popis podujatia: Problematika ľudských práv a hľadanie súvislostí z nej vyplývajúcich. Prednášajúci: Mgr. Michal Horváth.
Kontaktná osoba: JUDr. Andrej Poruban, PhD. (andrej.poruban@tnuni.sk)Návrat na aktuality