Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

Prvý sneh v novom park v priestoroch fakulty

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

"Študentská obývačka" oddychový priestor určený pre študentov

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Online plenárne zasadnutie konferencie VPLYV INDUSTRY 4.0 NA TVORBU PRACOVNÝCH MIEST

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FSEV

Opatrenie rektora Trenčianskej univerzity k 26. 8. 2020 - pre zamestnancov aj študentov

Autor: Administrátor
Dátum uverejnenia: 02.09.2020


Preventívne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19
V nadväznosti na dokument, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – „Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách pre akademický rok 2020/2021“, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, vydávam toto Opatrenie rektora v znení:

1. Všetci zamestnanci TnUAD, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri Akademického roku 2020/2021, majú povinnosť v záujme ochrany vlastného zdravia a zdravia iných osôb, vyplniť Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za posledných 14 dní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto opatrenia. Vyplnený dotazník odovzdá zamestnanec/doktorand svojmu priamemu nadriadenému zamestnancovi, ktorý ho skontroluje a archivuje po dobu 2 mesiacov. Dotazník odovzdá každý zamestnanec v deň začiatku Akademického roka 2020/2021.
Zodpovední: vedúci zamestnanci
Termín: 28. 09.2020

2. Všetci zamestnanci a študenti na Akademickej pôde TnUAD nosia rúško alebo štít. Pedagogickí zamestnanci pri priamej výuke nosia rúško alebo štít. Ak dodržia odstup od študentov minimálne 2 metre, nosenie rúška alebo štítu je na ich zvážení. Nosenie rúšok alebo štítu u nepedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v uzatvorenej miestnosti a neprichádzajú do styku so študentami, resp. inými osobami, je v tomto priestore na ich zvážení.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania

3. O skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej miestnosti (zoznam krúžkov) vedie pedagogický zamestnanec dôkladnú evidenciu (prezenčná listina) a to počas celého zimného semestra. Archivuje ju po dobu 1 mesiaca a na požiadanie ju predloží svojmu priamemu nadradenému.
Zodpovední: VŠ učitelia
Termín: do konca zimného semestra

4. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov TnUAD, vrátane jej súčastí. Ak má zamestnanec/študent podozrenie, že mohol prísť do kontaktu s osobou, ktorá môže byť pozitívna na COVID-19, prípadne má sám príznaky tohto ochorenia, neprichádza na TnUAD a kontaktuje svojho všeobecného lekára a priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie, s ktorým dohodne ďalší postup.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania

5. Každý zamestnanec/študent je pri vstupe do budovy povinný podrobiť sa meraniu telesnej teploty. Pri teplote nad 37°C nesmie do budovy vstúpiť a kontaktuje svojho všeobecného lekára a priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie, s ktorými dohodne ďalší postup.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania

6. Ak sa u zamestnanca/študenta objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje svojho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie a opustí TnUAD v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Zamestnanec/študent vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave telefonicky/e-mailom svojho priameho nadriadeného zamestnanca/študijné oddelenie.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania

7. Zamestnanec/študent s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia RÚVZ, TnUAD vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty (napríklad študentov, zamestnancov ktorí s ním boli v úzkom kontakte, a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou). Ak sa jedná o vysokoškolského učiteľa/študenta a jeho zdravotný stav to umožňuje, počas izolácie pokračuje vo výučbe a vzdelávaní dištančnou metódou.
Zodpovední: všetci zamestnanci a študenti
Termín: do odvolania

8. TnUAD zriaďuje informačný kanál, ktorý bude poskytovať informačný servis pre zamestnancov a študentov ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, covid19@tnuni.sk.

9. Zamestnanci TnUAD, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri Akademického roku 2020/2021, ktorí prichádzajú na Slovensko z tzv. nie menej rizikových krajín, sú pri príchode povinní kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevstupovať na pôdu TnUAD.
Zodpovední: všetci zamestnanci
Termín: do odvolania

10. Študenti TnUAD, ktorí prichádzajú na Slovensko z tzv. nie menej rizikových krajín, sú pri príchode povinní kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevstupovať na pôdu TnUAD, ani do Študentského domova TnUAD.
Zodpovední: všetci študenti
Termín: do odvolania

11. Vedúci Oddelenia správy majetku TnUAD (OSM) určí intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: toalety, stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb. Písomne poučí upratovací personál o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
Zodpovední: vedúci OSM
Termín: do odvolania

12. Rektor TnUAD odporúča obmedziť všetky spoločenské a obdobné aktivity študentov a zamestnancov konaných v uzavretých priestoroch TnUAD. Súčasne zakazuje prijímanie návštev v Študentskom domove.
13. Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní ÚVZ SR založených na princípe ROR – RÚŠKO/ODSTUP/RUKY
Zodpovední: podľa textu
Termín: počas trvania zimného semestra 2020/2021
V Trenčíne 25. 08. 2020

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD
rektor TnUAD

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2021 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31