Oznam

30.03.2020
Na základe rozhodnutia vedenia TnUAD v Trenčíne  bude prezenčná forma vzdelávania na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prerušená až do odvolania. Vzdelávanie bude naďalej pokračovať v dištančnom režime, t. j. učitelia komunikujú so svojimi študentmi elektronickou formou prostredníctvom e-learningu, Akademického informačného systému, fakultných chatov, cez Skype, cloudové úložiská, a ďalšie nástroje, ktoré poskytuje Office 365 (napr. Teams), pričom študenti majú zabezpečený vzdialený prístup ku všetkým študijným materiálom vrátane univerzitnej knižnice.

Vykonanie zápočtov a skúšok bude predĺžené až o 2 týždne do 11. júla. Bude organizované predovšetkým v dištančnej forme, vo výnimočných prípadoch v termíne od 29. júna aj prezenčnou formou za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Upravené sú tiež termíny štátnych záverečných skúšok, ktoré pravdepodobne budú organizované začiatkom júla, v doktorandskom štúdiu až  v poslednom augustovom týždni. Aktualizovaný harmonogram organizácie štúdia pre letný semester akademického roka 2019/2020 je zverejnený na webových stránkach fakulty. 

Rektor univerzity Jozef Habánik sa rozhodol odpustiť poplatok za ubytovanie za mesiac apríl študentom, ktorí sú ubytovaní v študentskom domove, ale ho aktuálne nevyužívajú, pretože sa vzdelávajú z domu.

Univerzita venuje zvýšenú pozornosť a pomoc zahraničným študentom, ktorí sú ubytovaní na internátoch a pre uzatvorené hranice nemôžu vycestovať domov.
V rámci programu Erasmus+ budú po dohode s Bieloruskou ambasádou dňa 2. apríla 2020 repatriovaní 4 študenti Bieloruskej štátnej technologickej univerzity. Dvaja študenti Fakulty priemyselných technológií, ktorí boli na vzdelávacom pobyte na univerzite Braganca v Portugalsku a tento pobyt predčasne ukončili sa aktuálne nachádzajú v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR.

Zároveň boli upravené aj lehoty a podmienky v prijímacom konaní na portáli VŠ. Prihlášky na univerzitu a jej fakulty na bakalárske študijné programy je možné podať až do konca júna 2020. Prihlášku na štúdium stačí podať elektronicky a ostatné potrebné dokumenty stačí dodať ku dňu zápisu na štúdium. Na študijné programy 2. stupňa je možné podať prihlášku až do 10. júla 2020.

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Úradné hodiny študijného oddelenia sa realizujú elektronickou formou, alebo telefonicky. Kontaktná forma úradných hodín je len vo výnimočných prípadoch po dohode so študijným referátom za prísneho dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Návrat na aktuality