1. Aktualizácia opatrení súvisiacich s nerozširovaním možnej nákazy

13.03.2020


V súvislosti s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s nerozširovaním možnej nákazy na koronavírus (ochorenie COVID-19) v akademickom prostredí na základe odporúčaní Kolégia rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) vydávam nasledovné opatrenia:

1. Príkaz rektora zo dňa 09. 03. 2020 platí minimálne do 29. 03. 2020 vrátane.

2. Od piatku 13.03.2020 je zakázaný vstup cudzích osôb na pôdu TnUAD.

3. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 vedúci súčastí dohodnú so zamestnancami:
a) prácu na doma podľa Metodického pokynu č. 5-U-007 postup pri evidencii pracovného času v podmienkach TnUAD bod 5.2.6.,
b) alebo prekážku v práci podľa § 141 ods. 3 písm. b) ZP s náhradou mzdy.
Uvedené sa nevzťahuje na zamestnancov pracujúcich na zmeny a zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, prípadne iných zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná podľa rozhodnutia vedúceho súčasti.

4. Zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú podmienky podľa bodu 3. pís. a) a b) ktorí nevyčerpali riadnu dovolenku za rok 2019, prednostne budú v období od 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 čerpať dovolenku.

5. Od pondelka 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 sa prerušuje výdaj stravy v Študentských jedálňach TnUAD.

6. Denný hygienický režim priestorov a osôb na pracoviskách TnUAD bude sprísnený podľa odporúčaní MZ SR.

7. Príkaz rektora č. 1/2020 zostáva v platnosti.

Žiadame zamestnancov a študentov, aby sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

V Trenčíne 13. 03. 2020
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUADNávrat na aktuality