Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0

18.02.2019
Na odbornom seminári na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, ktorý pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne  v spolupráci s našou fakultou, sa vedúci zamestnanci, výchovní poradcovia a učitelia stredných škôl Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja zaoberali oblasťou rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti so zmenami, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia.

Na odbornom seminári vystúpila dekanka FSEV Ing. Eva Ivanová, CSc.,  ktorá spolu Ing. Paulínou, Srovnalíkovou, PhD. MBA, a Ing. Dankou Pavlovičovou predstavila moderné prístupy na získavanie praktických zručností v odborných učebniach.

V hlavnej prednáške na tému Očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0 Ing. Tatiana Masárová, PhD. poukázala na predpokladané zmeny štruktúry profesií a nemalé nároky na pracovné sily, na ich odbornosť a kvalifikáciu. Pre oblasť vzdelávania to znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami pre uplatnenie na trhu práce počas ďalších desaťročí. PhDr. Eva Živčicová, PhD. pripravila účastníkom materiály v elektronickej verzii k odbornej prednáške a ďalšiu študijnú literatúru.

V závere prítomní pozitívne zhodnotili odborný seminár a v spätnej väzbe navrhli ďalšie možné témy odborných stretnutí. Seminár bol ukončený živou diskusiou, ktorej sa  v záverečnej časti zúčastnil aj rektor univerzity doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.Návrat na aktuality