Akcia Rakúsko - Slovensko

18.01.2019
Dovoľujeme si Vás informovať, že:

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:
  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019
  • Výber štipendistov: začiatok mája
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied. V platnosti sú nové podmienky pre podávanie projektových žiadostí.
 

V rámci projektovej spolupráce sa k 15. 3. 2019 možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:
  • PODPORA INICIATÍVNYCH PROJEKTOV V RÁMCI AKCIE - v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up" prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.
Základný harmonogram tejto výzvy je:
  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2019
  • Schvaľovanie projektov: začiatok mája

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia)
Návrat na aktuality