Aký je ďalší vývoj klastrových politík v krajinách V4?

22.12.2016
Účasť zástupcov FSEV TnUAD na medzinárodnej vedeckej konferencii – V4ClusterPol  v Prahe
Aký je ďalší vývoj klastrových politík v krajinách V4?

V rámci úspešného ukončenia projektu "V4 Cluster Policies and Their Influence on the Viability of Cluster Organizations" sa na pôde českej agentúry na podporu zahraničného obchodu a investícií CzechInvest v Prahe uskutočnila konferencia, ktorá prezentovala výsledky jednotlivých riešiteľských tímov za dobu riešenia projektu od 1. januára do 31. decembra 2016. Koordinátorom projektu V4ClusterPol bola Fakulta Manažmentu a ekonómie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne s partnermi: Fakulta Manažmentu a ekonomiky služieb Univerzity v Štetíne v Poľsku, konzultačná a výskumná agentúra Tenderix, s.r.o. Budapešť v Maďarsku, a napokon Fakulta Sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne zo Slovenska reprezentovaná riešiteľským tímom v zložení Ing. Katarína Havierniková, PhD., doc. Sergej Vojtovič, DrSc., a Ing. Marcel Kordoš, PhD., takže portfólio projektu komplexne zastrešovalo každú krajinu zoskupenia V4, keďže projekt bol podporovaný Vyšehradským fondom v sume 12 000 EUR. 

Cieľom projektu bola výmena poznatkov a skúseností v rámci témy klastrových politík v krajinách V4. Na konferencii boli prezentované výsledky obsahujúce odporúčania a osvedčené postupy pre rozvoj jednotlivých národných klastrových politík na posilnenie konkurencieschopnosti nielen krajín V4, ale aj zoskupenia V4 ako celku v rámci Európskej únie, ako i svetovej ekonomiky. Po štyroch pracovných seminároch uskutočnených počas doby trvania projektu v Bratislave, Štetíne, Budapešti a Prahe boli za prítomnosti aktérov z akademickej sféry, štátnej správy, manažérov klastrových organizácií a ďalších inštitúcií vedené odborné rozhovory v rámci moderovaného diskusného panelu prof. Drahomírou Pavelkovou z UTB Zlín na témy ako model "Smart Cluster Policy" konfrontovaný s aktuálnym vývojom klastrovej politiky v každej z krajín V4, komparatívna analýza jednotlivých klastrových politík krajín V4, úloha vlád a agentúr podporujúcich rozvoj klastrových organizácií v rámci národných a regionálnych rozmerov, a mnoho ďalších. Odborné zázemie prezentovali prezidentka Národnej klastrovej asociácie Pavla Břusková z ČR, Robert Wenzel (Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR), Beaty Lubos (Ministerstvo ekonomického rozvoja, Poľsko), Peter Keller (Ministerstvo pre národné hospodárstvo, Maďarsko) a Daniel Ács (Únia klastrov Slovenska).Návrat na aktuality