Kandidátska listina do AS FSEV za zamestnaneckú časť

17.10.2016
Volebná komisia prijala do 12.10.2016 4 návrhy na kandidátov za člena AS FSEV. Všetci kandidáti vyjadrili písomný súhlas s kandidatúrou. Termín volieb do AS FSEV je 25.10.2016 a 26.10.2016 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v zasadačke dekanátu FSEV. Navrhnutí kandidáti v abecednom poradí sú:
  1. 1. Ing. Martina Klierová, PhD.
  2. 2. Ing. Tatiana Masárová, PhD.
Každý člen akademickej obce môže dať svoj hlas najviac jednému kandidátovi a to zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. Osobné charakteristiky kandidátov sú zverejnené na nástenke AS FSEV.

Ing. Karol Krajčo
predseda volebnej komisie
Návrat na aktuality