Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FSEV za študentskú časť

Dátum uverejnenia: 04.04.2016

Akademický senát FSEV na svojom riadnom zasadnutí dňa 16. marca 2016 konštatoval, že 4 členovia AS FSEV za študentskú časť v súlade s článkom 4, ods. 2, písm. e,  Zásad volieb do AS FSEV a AS TnUAD ukončia v týždni od 23. – 27. mája 2016 štúdium na FSEV. Z uvedeného dôvodu Akademický senát FSEV v súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom FSEV čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS FSEV a AS TnUAD čl. 4 ods. 2 a čl. 5 ods. 2 vyhlasuje dňom 31. marca 2016 doplňujúce voľby do AS FSEV za študentskú časť FSEV. AS FSEV schvaľuje Harmonogram prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do AS FSEV za študentskú časť a volebnú komisiu.

Návrh na kandidátov za členov AS FSEV za študentskú časť spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou sa nachádza v prílohe. Navrhujú sa celkom 4 kandidáti AO FSEV za študentskú časť. Doplňujúce voľby sa konajú v dňoch 02. 05. 2016 - 03. 05. 2016. Svoje návrhy posielajte do 14. 04. 2016 na e-mailovú adresu: anna.gercicova@gmail.com

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava