Rozhovor s rektorom TnUAD

14.10.2015


Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov máme v rámci študijného odboru 3.3.5. Verejná správa a regionálny rozvoj, nový študijný program „Regionálna ekonomika a rozvoj“. Jeho garantom je rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý nám poskytol v rozhovore viac informácií o študijnom programe a zodpovedal tak na otázky, ktoré si pre neho pripravila naša súčasná študentka  a moderátorka univerzitného Rádia Trenchtown Bc. Adriana Martošová.

Pán rektor, ste garantom študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj. Nakoľko ide o nový študijný program na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov našej univerzity, povedzte nám v čom spočíva profil a uplatnenie absolventa?

Áno, máte pravdu, študijný program Regionálna ekonomika a rozvoj  patrí k tým inovatívnejším a novým študijným programom na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Je zaradený v  sústave študijných odborov  do skupiny  3.3.5. Verejná  správa  a regionálny rozvoj. Absolvent študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj nájde uplatnenie:

  • v subjektoch, organizáciách a inštitúciách, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom,
  • v zložkách a útvaroch územnej samosprávy na regionálnej a miestnej úrovni,
  • v inštitúciách súkromného a verejného charakteru v regióne,
  • v manažmente neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií, fondov, profesijných komôr, politických strán, charitatívnych a náboženských organizácií), ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov.

Študent má následne možnosť pokračovať na našej fakulte v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu v študijnom programe Ľudské zdroje a personálny manažment. Dochádza tak k prepojenosti disciplín, ako sú ekonomika a manažment verejnej správy, regionálna politika, ekonomika a správa obcí, manažment VÚC s disciplínami zameranými na riadenie ľudských zdrojov, personálny manažment, sociológiu, psychológiu a sociálnu politiku. Tým v podstate naša fakulta dokáže pripraviť kvalitného a konkurencieschopného absolventa, schopného pracovať v tímoch, alebo zastávať riadiace a manažérske pozície v subjektoch a inštitúciách verejnej správy a územnej samosprávy.

Ak by ste mali uviesť 3 dôvody prečo študovať tento program práve na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, ktoré by to boli?

  • študijný program Regionálna ekonomika a rozvoj svojim obsahovým zameraním zodpovedá moderným trendom vo vzdelávaní, umožňuje naplnenie  praktických zručností aj formou odbornej praxe,
  • absolvovanie časti štúdia v rámci programu Erasmus+ vo forme stáže, alebo študijného pobytu na zahraničnej univerzite,
  • významnou komparatívnou výhodou študijného programu Regionálna ekonomika a rozvoj je jazyková príprava študentov, individuálny prístup učiteľov a kvalitné materiálno-technické vybavenie fakulty a univerzity.Návrat na aktuality