Voľby do AS TnUAD (študentská časť)

Dátum uverejnenia: 16.09.2015

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 9. septembra 2015 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom univerzity čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS TnUAD čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 1 vyhlasuje voľby do AS TnUAD za zamestnaneckú časť rektorátu, zamestnaneckú a študentskú časť CUP a fakúlt z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia (k 5. 11. 2015). AS TnUAD schvaľuje Harmonogram volieb do AS TnUAD, univerzitnú volebnú komisiu, volebnú komisiu rektorátu a volebnú komisiu CUP. Ďalej AS TnUAD schvaľuje termín volieb rektorátu a CUP.
Návrh na kandidátov za členov AS TnUAD spolu so súhlasom navrhnutého kandidáta s kandidatúrou sa nachádza v prílohe. Navrhujú sa celkom 2 kandidáti AO FSEV za študentskú časť. Voľby sa konajú v dňoch 27.10.2015 a 28.10.2015. Svoje návrhy posielajte do 14.10.2015 na e-mailovú adresu: anna.gercicova@gmail.com

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava