Voľby do AS TnUAD (zamestnanecká časť)

16.09.2015
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 9. septembra 2015 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade so Štatútom univerzity čl. 7 ods. 2 a Zásadami volieb do AS TnUAD čl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 1 vyhlasuje voľby do AS TnUAD za zamestnaneckú časť rektorátu, zamestnaneckú a študentskú časť CUP a fakúlt z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného obdobia (k 5. 11. 2015). AS TnUAD schválil Harmonogram volieb do AS TnUAD a univerzitnú volebnú komisiu.

Volebná komisia FSEV pre voľby do AS TnUAD  (zamestnaneckú časť):
  • Ing. Karol Krajčo - predseda VK
  • Ing. Katarína Kráľová, PhD. - podpredsedníčka VK
  • Mgr. Ľudmila Vazalová - zapisovateľka VK
  • Ing. Erika Hančovská, PhD.
  • Ing. Marcel Kordoš, PhD.

Zamestnanci môžu návrhy kandidátov spolu s ich písomným súhlasom odovzdať ktorémukoľvek členovi VK FSEV do 14.10.2015.

Návrh so súhlasom je v prílohe.Návrat na aktuality