Zástupcovia Trenčianskej univerzity na akademickej pôde v Španielskej Valencii

28.11.2014
Týždeň od 17.11 do 21.11.2014 sa niesol v znamení výmeny skúseností a nových podnetov v Španielsku, kde prebiehali rokovania medzi pedagógmi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity a predstaviteľmi z Universidad Cátólica de Valencia a Universitat Poliécnica De Valencia. Delegácia z TnUAD, v zložení Ing. Karol Krajčo, Ing. Marcel Kordoš, PhD., Mgr. Kristína Račková, PhD., navštívili partnerské univerzity v rámci projektu „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie“. Za program Erazmus sa pracovných stretnutí aktívne zúčastnila Ing. Katarína Havierniková, PhD. Dôležitú časť rokovaní tvorili stretnutia s dekanom Fakulty ekonómie a obchodu Dr. D. Juan Sapena Bolufer a s riaditeľkou jazykového centra Dra. María del Puig Andrés z Universidad Cátólica de Valencia.

Na pôde Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Universitat Poliécnica De Valencia pedagógov TnUAD prijala prodekanka pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu María del Mar Marín Sánchez, PhD.

V harmonograme spoločných stretnutí sa venovali témam výuky v anglickom jazyku, príprave pedagógov na cudzojazyčnú výučbu a mali možnosť zúčastniť sa vybraných seminárov a prednášok. V závere pracovnej návštevy predstavitelia navštívených fakúlt prejavili záujem o spoluprácu v projektoch HORIZON 2020

Rozširovanie vysokoškolského vzdelávania v cudzom jazyku podporuje rektor Trenčianskej univerzity Alexandrea Dubčeka v Trenčíne, ako jednu z priorít skvalitňovania štúdia na univerzite: „Výučba predmetov v cudzom jazyku dáva absolventom možnosť vstúpiť do prostredia medzinárodného obchodu. V našom svete, kde sú národy stále viac závislí jeden na druhom dodávkami tovaru či služieb, je schopnosť rýchleho jednania v cudzom jazyku kľúčovým aspektom úspechu.“ poznamenal rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Čítajte viac: http://tlacovespravy.sme.sk/ts/4528/pedagogovia-z-trencianskej-univerzity-rozsiruju-spolupracu/#ixzz3KjDOpIHbNávrat na aktuality