Pedagógovia FSEV na návšteve v Španielsku

13.11.2014
V dňoch 29.09. až 2.10. 2014 bol dekan FSEV, doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., na oficiálnej návšteve na partnerskej univerzite, Universidad de Valencia, kde mal niekoľko stretnutí a rokovaní s viacerými predstaviteľmi Fakulty sociálnych vied. S dekanom fakulty Dr. Ernestom Cano a s prodekanmi fakulty rokoval o možnostiach spolupráce v oblasti vedy a výskumu, o spoločných projektoch a publikačnej činnosti a o možnosti vytvorenia spoločného študijného programu. Tieto aktivity boli následne prerokované aj s garantom odboru Pracovných vzťahov a ľudských zdrojov a vedúcim Katedry Sociológie, Dr. José Beltrán a Dr. Mª Eugenia Gonzáles a Dr. Elvira Marí Poveda, predekankou pre medzinárodné vzťahy.

V závere oficiálnej návštevy prijal dekana FSEV, doc. Mgr. Vojtoviča, DrSc. prorektor pre internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, Dr. Gillermo Palao, ktorý vyjadril záujem o spoluprácu s TnUAD v projektoch Programu Horizont 2020.

Okrem oficiálnych a pracovných stretnutí navštívil dekan FSEV za sprievodu vedenia partnerskej fakulty aj staré historické budovy a aulu tejto vyše 500. ročnej univerzity.Návrat na aktuality