Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

Autor: Mgr. Ľudmila Vazálová
Dátum uverejnenia: 12.09.2014


Oznamujeme absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v študijných programoch Ľudské zdroje a personálny manažment a Verejná správa, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci august 2014, že od 16. septembra 2014 si môžu na Študijnom oddelení FSEV v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).

Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu Vašej totožnosti. Doklady iného absolventa môžete prevziať len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou. Absolventi, ktorí ešte nedoručili výstupný list, musia ho odovzdať pri prevzatí dokladov.

Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava