Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

23.05.2024
V súlade s § 54 od. 3 a § 51 od. 3, Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dekanka Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne oznamuje, že Ing. Jaroslav Belás denný doktorand Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov obhajuje svoju doktorandskú dizertačnú prácu dňa 13. júna 2024 od 10,00 hod. na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín, zasadačka dekana FSEV.

Téma doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv koncepcie CSR na riadenie ľudských zdrojov v segmente malých a stredných podnikov
Študijný odbor: 8. ekonómia a manažment
Študijný program: ľudské zdroje a personálny manažment

Oponenti doktorandskej dizertačnej práce:
1. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
2. doc. Ing. Katarína Valášková, PhD.

Doktorandská dizertačná práca je záujemcom k dispozícii na sekretariáte dekanky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 3, 911 50 Trenčín.Návrat na aktuality