Projekt AdultLearning ROSK

25.04.2024
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, Polytechnickou univerzitou v Bukurešti a konfederáciou zamestnávateľov CONCORDIA v Rumunsku pripravila v rámci projektu ALROSK – Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia experimentálne medzisektorové učebné osnovy pre vysokoškolské odborné štúdium v oblasti technológií a digitálnych zručností v súvislosti s mikroosvedčeniami.

Cieľom projektu bolo nielen navrhnúť vzdelávacie postupy, ktoré zodpovedajú aktuálnym trendom a potrebám trhu práce, ale predovšetkým posilniť dialóg medzi kľúčovými aktérmi trhu práce a vzdelávacími inštitúciami. Viac informácií o výsledkoch a výstupoch projektu nájdete na webovej stránke projektu: www.adultlearningproject.eu.Návrat na aktuality