Naši doktorandi získali Early Stage Grant

26.03.2024
Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik slávnostne odovzdal doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom univerzity, ktorí sa zapojili do výzvy v rámci Internej grantovej schémy, rozhodnutia o udelení Early Stage Grantov.

Cieľom výzvy je podporiť doktorandov a začínajúcich výskumníkov v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekt im umožní financovať začínajúci výskum, podporí ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúsenosti so zahraničím. Zároveň môžu získať skúsenosti s podávaním projektov v iných národných a európskych schémach.

Celkovo bolo na základe odporučenia Komisie pre vedu a výskum na TnUAD podporených 15 žiadostí o grant doktorandov v maximálnej výške 4 800 EUR a 7 žiadostí o grant mladých výskumných pracovníkov v maximálnej výške 8 000 EUR.

„Som rád, že sa doktorandi a mladí vedeckí pracovníci Trenčianskej univerzity zapojili do výzvy Internej grantovej schémy, pričom Komisia pre vedu a výskum konštatovala ich vysokú vedeckú úroveň. Preto sme sa rozhodli podporiť granty nielen zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti, ale aj z vlastných prostriedkov, a to celkovo v sume 128 000 Eur,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Návrat na aktuality