Študentská vedecko-odborná činnosť 2023/2024

25.01.2024
Vážené študentky, vážení študenti,
aj v tomto akademickom roku Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov organizuje študentskú vedecko-odbornú činnosť (ŠVOČ) s cieľom podpory vedeckej a odbornej aktivity študentov. Súťaže ŠVOČ sa môžu zúčastniť denní i externí študenti, ktorí majú záujem rozvíjať svoju tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. Fakulta prostredníctvom ŠVOČ podporuje študentov ako potenciálnych vedeckých pracovníkov, ktorým umožňuje získať praktické skúsenosti a naučí ich prezentovať výsledky vlastnej práce. Práce študentov prezentované na ŠVOČ môžu byť základom pri písaní záverečných prác, resp. pre ich ďalšie vedecké bádanie.

Dôležité termíny:
Termín podania prihlášky: 28.3.2024
Odovzdanie práce: 15.4.2024
Fakultné kolo ŠVOČ: 24.4.2024

Bližšie informácie na: https://fsev.tnuni.sk/index.php?id=221Návrat na aktuality