Vyhlásenie volieb do Akademického senátu TnUAD

18.09.2023
Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 14. 09. 2023 v súlade so Štatútom TnUAD, čl. 7 a vnútorným predpisom TnUAD „Zásady volieb do AS TnUAD v Trenčíne“ čl. 5, ods. 1 a 3 vyhlasuje voľby do AS TnUAD pre nové funkčné obdobie od 06.11.2023 do 05.11.2027 podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania volieb do AS TnUAD.

INFORMÁCIE A POKYNY K PRIEBEHU VOLIEB:
  • V prílohe je súbor dokumentu s harmonogramom volieb a členmi volebnej komisie.
  • Prijímanie návrhov na kandidátov za zamestnaneckú a študentskú časť akademickej obce FSEV TnUAD sa koná od 18.09.2023 do 16.10.2023.
  • V prílohe sú k dispozícii súbory tlačív pre návrh kandidáta a jeho súhlas s kandidatúrou. Vyplnené tlačivo treba následne fyzicky doručiť predsedníčke volebnej komisie RNDr. Dane Jaškovej, PhD. Návrat na aktuality